Bầu Phiếu Bằng Thư
Close Menu

Bầu Phiếu Bằng Thư

Thông Tin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư


CÁC YÊU CẦU HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO MỘT LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ

Chỉ các lý do cụ thể mới cho phép cử tri đã ghi danh bầu phiếu sớm bằng thư (không còn được gọi là bầu phiếu vắng mặt).

Quý vị có thể bầu phiếu sớm bằng thư nếu:

• Quý vị từ 65 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử;

• Quý vị bị bệnh hoặc khiếm khuyết (như được định nghĩa trong Bộ Luật Bầu Cử Texas 82.002(a)).

• Quý vị dự kiến sinh con trong vòng ba tuần trước hoặc sau Ngày Bầu Cử;y;

• Quý vị vắng mặt tại quận hạt của mình trong thời gian bầu cử sớm và vào Ngày Bầu Cử;

• Quý vị đang bị giam trong tù hoặc Phạm Nhân trong Bệnh Viện Tâm Thần, nhưng hội đủ điều kiện để bầu phiếu.

Các cử tri vắng mặt tại quận hạt hoặc đang bị giam trong tù/phạm nhân trong bệnh viện tâm thần chỉ có thể nộp đơn xin cho một cuộc bầu cử và chung kết của cuộc bầu cử đó.

CÁCH NỘP ĐƠN XIN MỘT LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ

Tải xuống và in ra Mẫu Đơn cho một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

English - Spanish - Vietnamese - Chinese

Ký tên và gửi lại mẫu đơn ghi danh đã hoàn tất

Gửi Thư qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS):Harris County Clerk's Office Elections DepartmentP.O. Box 1148Houston, TX 77251-1148

Nhà cung cấp dịch vụ thông thường hoặc hợp đồng:Harris County Clerk's Office Elections Department - 1001 Preston, 4th FloorHouston, TX 77002

Fax: gửi qua số 713-755-4983 trước hạn chót nộp đơn xin phiếu bầu bằng thư. MẪU ĐƠN CHÍNH PHẢI NHẬN ĐƯỢC BỞI VĂN PHÒNG BẦU CỬ TRONG VÒNG BỐN (4) NGÀY LÀM VIỆC KỂ TỪ NGÀY GỬI FAX.

E-Mail: scan một bản sao đơn xin của quý vị gửi dưới dạng đính kèm (atttachment) tới [email protected] trước hạn chót nộp đơn xin phiếu bầu bằng thư. MẪU ĐƠN CHÍNH PHẢI NHẬN ĐƯỢC BỞI VĂN PHÒNG BẦU CỬ TRONG VÒNG BỐN (4) NGÀY LÀM VIỆC KỂ TỪ NGÀY GỬI FAX.

Bí quyết để tránh đơn xin của quý vị bị từ chối

Đơn xin của quý vị phải được ký tên! Quý vị phải cung cấp Số Bằng Lái Xe/Số ID Cá Nhân(được cấp bởi DPS) hoặc 4 số cuối của số An Sinh Xã Hội của quý vị. Số của quý vị phải khớp với những gì đã có trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị, vì vậy chúng tôi khuyến khích quý vị nên cung cấp cả hai số nếu quý vị không chắc chắn là mình đã ghi danh bằng số nào. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và muốn xin một lá phiếu bầu bằng thư cho mỗi cuộc bầu cử trong năm nay, hãy đánh dấu vào ô "Đơn Xin Hàng Năm" và lý do mà quý vị đủ điều kiện. Đối với Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ (được tổ chức vào các năm chẵn), quý vị phải cho biết đảng chính trị mà quý vị muốn nhận được lá phiếu của đảng đó.

CÁCH NỘP ĐƠN XIN MỘT LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ HÀNG NĂM

Những người nộp đơn là những người từ 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật hội đủ điều kiện để nộp đơn cho Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Hàng Năm (ABBM). Việc lựa chọn "hàng năm" bảo đảm cho các người nộp đơn sẽ nhận được lá phiếu bầu cho tất cả các cuộc bầu cử được tổ chức trong một năm dương lịch. Những đơn xin hàng năm phải được nộp bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch (Ngày 1 Tháng 1) và không trễ hơn ngày thứ 11 trước Ngày Bầu Cử.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC CỬ TRI CÓ THỂ BẢO ĐẢM RẰNG PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA HỌ ĐƯỢC TÍNH

Trong quá trình bầu cử và gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị, hãy chắc chắn làm theo các bước bên dưới đây:

1. Đọc toàn bộ phần hướng dẫn;

2. Dùng viết mực MÀU ĐEN hoặc MÀU XANH DƯƠNG để ĐÁNH DẤU các lựa chọn trên lá phiếu;

3. Để lá phiếu đã bầu chọn vào trong Phong Bì Đựng Lá Phiếu và dán lại;

4. Để Phong Bì Đựng Lá Phiếu vào trong Phong Bì Gửi Thư đã được ghi sẵn địa chỉ; 

5. Dán kín phong bì gửi thư và ký tên ở nơi quy định, chữ ký phải giống như chữ ký trong đơn xin lá phiếu bầu bằng thư; 

6. Dán đúng bưu phí và gửi trả lại.

CÁC CỬ TRI NÊN GỬI LẠI LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA HỌ NHƯ THẾ NÀO

Lá phiếu bầu bằng thư của quý vị PHẢI được gửi đến Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris trong các phong bì chính thức đã cung cấp cho quý vị.

Lá phiếu bầu bằng thư có thể được gửi lại theo bất kỳ cách nào sau đây:

Gửi qua thư thông thường bằng dịch vụ Bưu Điện Hoa Kỳ;

• Lá phiếu đã bầu phải được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử và phải được nhận trước 5 giờ chiều vào ngày đưa thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử.

Trực tiếp giao nộp lá phiếu của quý vị tại Cơ quan Ghi danh Cử tri Quận Harris vào Ngày Bầu cử từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, chỉ có.

Quý vị phải xuất trình một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận.

• Nếu cử tri không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận, cử tri có thể xuất trình các chứng từ căn cước hỗ trợ khác và điền vào tờ khai lý do trở ngại hợp lý(RID).

• Chỉ có cử tri mới có thể đích thân giao lá phiếu của họ

Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng; chẳng hạn như chuyển phát nhanh tư nhân, hoặc FedEx hay UPS, hoặc dịch vụ đưa thư theo hợp đồng khác

• Lá phiếu phải được nhận trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử

• Nếu các hãng đưa thư cung cấp biên lai cho biết thời gian trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, lá phiếu đã bầu có thể được nhận trước 5 giờ chiều vào ngày đưa thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử.

CÁC NGÀY VÀ HẠN CHÓT ĐỂ NỘP ĐƠN VÀ NỘP LẠI LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ

Ngày cuối cùng để nộp đơn xin một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư: Ngày 25 Tháng 4

Ngày đầu tiên để nộp đơn xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Hàng Năm: Ngày 1 Tháng 1 hoặc 60 ngày trước một cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào Tháng 1 hoặc Tháng 2.

Hạn chót để nộp lại một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư đã hoàn tất: Lá Phiếu phải được nhận lại trước lúc các phòng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử (Ngày 6 Tháng 5).

Hạn chót để nộp lại một Lá Phiếu Ở Nước Ngoài: Lần giao thư cuối cùng vào ngày thứ năm sau Ngày Bầu Cử (Ngày 11 Tháng 5).

Hạn chót nộp phiếu quân sự: Ngày 12 Tháng 5