Bầu Phiếu Bằng Thư
Close Menu

Bầu Phiếu Bằng Thư

Bầu Cử Bằng Thư


Các yêu cầu để Bầu Phiếu Bằng Thư là gì?

Quý vị hội đủ điều kiện bầu cử bằng thư nếu:
     • Quý vị từ 65 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử;
     • Quý vị sẽ ở ngoài Quận Hạt Harris trong tất cả thời gian Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử;
     • Quý vị đang bị giam trong tù hoặc Phạm Nhân Trong Bệnh viện Tâm Thần nhưng hội đủ điều kiện khác để bầu phiếu, hoặc;
     • Quý vị bị khuyết tật hoặc trong thời gian đang nghỉ sanh. Theo luật Texas, để quý vị hội đủ điều kiện cho lá phiếu bầu bằng thư nếu quý vị bị bệnh hoặc thể trạng của quý vị khiến quý vị không thể đích thân đến phòng phiếu vào ngày bầu cử mà không có khả năng trợ giúp cho bản thân hoặc có thể gây tổn thương sức khỏe của quý vị HOẶC nếu quý vị đang chuẩn bị sanh trong vòng ba tuần trước hoặc sau ngày bầu cử.

Làm thế nào để các cử tri hội đủ điều kiện có thể hoàn tất một mẫu đơn thông thường?

Những người nộp đơn không hội đủ điều kiện để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư "Hàng Năm" thì có thể nộp đơn cho một cuộc bầu cử bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch (Ngày 1 Tháng 1) và không trễ hơn ngày thứ 11 trước ngày bầu cử. Nếu ngày thứ 11 là một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, hạn chót sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó.

GỬI ĐƠN XIN CỦA QUÝ VỊ BẰNG CÁCH:

Dịch vụ bưu điện đến:
Harris County Elections Administrator's Office
P.O. Box 1148
Houston, TX 77251-1148

Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng:

Harris County Elections Administrator's Office
1001 Preston, 4th Floor
Houston, TX 77002
Xin lưu ý, luật pháp đã thay đổi. Để có hiệu lực, đơn xin phiếu bầu bằng thư đã được gửi bằng FAX hoặc EMAIL cũng phải được gửi bằng bưu điện và nhân viên bầu cử sớm phải nhận được đơn đó không trễ hơn ngày làm việc thứ bốn sau khi đơn đó đã nhận được qua fax hoặc email. (Luật Bầu Cử Texas, Mục 84.007).
Fax: (713)-755-4983 or (713)-437-8683

Làm thế nào để các cử tri hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin phiếu bầu bằng thư hàng năm?

Những người nộp đơn là những người từ 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật hội đủ điều kiện để nộp đơn cho Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Hàng Năm (ABBM). Việc lựa chọn "hằng năm" bảo đảm cho các người nộp đơn sẽ nhận được lá phiếu bầu cho tất cả các cuộc bầu cử được tổ chức trong một năm dương lịch. Những đơn xin hàng năm phải được nộp bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch (Ngày 1 Tháng 1) và không trễ hơn ngày thứ 11 trước Ngày Bầu Cử.

Làm thế nào để các cử tri hoàn tất thành công lá phiếu bầu bằng thư của họ?

Trong quá trình bầu cử và gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị, hãy chắc chắn làm theo các bước bên dưới đây:
1. Đọc toàn bộ phần hướng dẫn;
2. Dùng viết mực MÀU ĐEN hoặc MÀU XANH DƯƠNG để ĐÁNH DẤU các lựa chọn trên lá phiếu;
3. Bỏ lá phiếu đã bầu chọn vào trong Phong Bì Đựng Lá Phiếuvà dán lại;
4. Bỏ Phong Bì Đựng Lá Phiếu vào trong Phong Bì Gửi Thư đã được ghi sẵn địa chỉ;
5. Cung cấp số căn cước của quý vị ở phía dưới nắp phong bì.
6. Dán kín phong bì gửi thư và ký tên ở nơi quy định, chữ ký phải giống như chữ ký trong đơn xin lá phiếu bầu qua thư;
7. Dán đúng bưu phí và gửi trả lại.

Làm thế nào để các cử tri gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của họ?

Một lá phiếu bầu bằng thư đã bầu xong PHẢI được gửi lại cho Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris trong Phong Bì Gửi Thư Chính Thức đã được gửi sẵn cho quý vị. Lá phiếu bầu bằng thư đó có thể được gửi lại theo bất kỳ cách nào sau đây:
Gửi qua thư thông thường bằng dịch vụ Bưu Điện Hoa Kỳ;
  • Lá phiếu đã bầu phải được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử và phải được nhận trước 5 giờ chiều vào ngày đưa thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử
Đích thân giao lá phiếu tại Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris tại Harris County Admimistration Building (1001 Preston, Lầu 4, Houston, TX 77002) chỉ vào Ngày Bầu Cử từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối.
  • Quý vị phải xuất trình một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận
  • Nếu cử tri không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận, cử tri có thể xuất trình các chứng từ căn cước hỗ trợ khác và điền vào tờ khai lý do trở ngại hợp lý(RID)
  • Chỉ có cử tri mới có thể đích thân giao lá phiếu của họ
Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng; chẳng hạn như chuyển phát nhanh tư nhân, hoặc FedEx hay UPS, hoặc dịch vụ đưa thư theo hợp đồng khác
  • Lá phiếu phải được nhận trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử
  • Nếu các hãng đưa thư cung cấp biên lai cho biết thời gian trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, lá phiếu đã bầu có thể được nhận trước 5 giờ chiều vào ngày đưa thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử.

Làm thế nào để các cử tri có thể đích thân gửi lại Phiếu Bầu Bằng Thư?

Các cử tri có thể đích thân nộp lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư của họ vào Ngày Bầu Cử tại cơ sở Trung Tâm Kiểm Phiếu của chúng tôi, tọa lạc tại NRG Arena, 1 NRG Pkwy, Houston, TX 77054. Người nộp đơn phải có mặt khi nộp đơn. Quý vị không được đích thân nộp lại các mẫu đơn cho bất kỳ ai khác, cho dù họ là vợ chồng hoặc là thành viên trong gia đình.

Các Ghi Chú Quan Trọng


Lá phiếu đã bầu có đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bầu cử sớm không trễ hơn 5 giờ chiều vào ngày làm việc tiếp theo sau Ngày Bầu Cử. Nếu không có đóng dấu bưu điện, nhân viên phụ trách bầu cử sớm phải nhận được những lá phiếu này trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu từ các cử tri ở nước ngoài phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bầu cử sớm không trễ hơn ngày thứ 5 sau Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu từ các cử tri trong Quân Đội phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bầu cử sớm không trễ hơn ngày thứ 6 sau Ngày Bầu Cử.
Gọi chúng tôi: (713)755-6965    
Email chúng tôi: [email protected]