Thông Tin Công Khai
Close Menu
Menu

Đạo Luật Thông Tin Công Khai


Bộ Luật Chính Phủ Texas, Chương 552, cho quý vị quyền truy cập hồ sơ của chính phủ; và một viên chức cung cấp thông tin công khai và đại diện của viên chức đó có thể không hỏi tại sao quý vị muốn chúng.

Tất cả các thông tin của chính phủ được cho là có sẵn cho công chúng. Một số trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng cho việc tiết lộ thông tin. Các cơ quan chính phủ phải nhanh chống công bố thông tin được yêu cầu không được bảo mật theo luật pháp, theo hiến pháp, theo luật định, hoặc theo quyết định của tư pháp, hoặc thông tin ngoại lệ mà không tìm thấy để tiết lộ. Đạo Luật Thông Tin Công Khai không yêu cầu cơ quan chính phủ cung cấp thông tin không tồn tại hoặc tạo ra thông tin mới, tính toán số liệu thống kê, thực hiện nghiên cứu pháp lý, hoặc chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi.

Chỉ có yêu cầu bằng văn bản mới tạo nên trách nhiệm của cơ quan chính phủ theo Đạo Luật Thông Tin Công Khai. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem Bài Đăng về Đạo Luật Thông Tin Công Khai (Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Texas).

Cách Thức Để Thu Thập Thông Tin Công Khai


Văn Phòng Ty Điều Hành Bầu Cử Quận Hạt Harris cam kết mở rộng chính phủ. Trong quá trình yêu cầu gửi các thông tin công khai, điều quan trọng là phải hiểu những điều sau đây:

 • Các yêu cầu thông tin phải bằng văn bản:
 • Các yêu cầu cần bao gồm đầy đủ mô tả và chi tiết về thông tin được yêu cầu để cho phép cơ quan chính phủ xác định chính xác và xác định vị trí thông tin được yêu cầu;
 • Các yêu cầu phải được gửi đến Nhân Viên Thông Tin Công Cộng hoặc Giám Đốc Hành Chánh;
 • Các yêu cầu có thể gửi bằng: 
Thư Thông thường:

Harris County Clerk's Office Elections Department
Attn: Public Information
P.O. box 1148
Houston, TX 77002

Email: [email protected]

Đích thân:

1001 Preston, 4th Floor
Houston, TX 77002
** Xin vui lòng không bao gồm một Đạo Luật Thông Tin Công Cộng / Yêu Cầu Các Hồ Sơ Công Khai với bất kỳ thư từ nào khác của Văn Phòng Điều Hành Ty Bầu Cử.**

Chi Phí Hồ Sơ


Các khoản phí có thể được phát sinh cho yêu cầu Đạo Luật Thông Tin Công Cộng. Nếu các khoản phí vượt quá $40, một báo cáo chi tiết về các khoản phí ước tính sẽ được cung cấp bởi Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris trước khi tiến hành.

Để biết thêm thông tin về tính toán ước tính chi phí, xin xem Mô Hình Ước Tính Chi Phí Thông Tin Công Khai (Tổng Chưởng Lý Texas)

Quý vị phải trả lời bất kỳ ước tính bằng văn bản nào về các khoản phí trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chính phủ gửi hoặc yêu cầu được coi là tự động rút lại.

Nếu chi phí ước tính vượt qúa $100.00 cơ quan chính phủ có thể yêu cầu hoàn trả hoặc đặt cọc. Quý vị có thể yêu cầu cơ quan chính phủ xác định xem việc cung cấp thông tin chủ yếu có mang lại lợi ích cho công chúng hay không, dẫn đến việc miễn trừ hoặc giảm chi phí.

Thanh toán kịp thời cho tất cả các khoản phí thỏa thuận lẫn nhau. Một cơ quan chính phủ có thể yêu cầu thanh toán số dư qúa hạn vượt qúa $100.00, hoặc nhận được khoản tiền đặt cọc, trước khi thực hiện các yêu cầu bổ xung từ quý vị.

Thông Tin Bổ Sung


Thông Tin Có Thể Bị Giữ Lại
Nếu thông tin bạn yêu cầu nằm trong một trong những trường hợp ngoại lệ để tiết lộ được tìm thấy trong Đạo Luật Thông Tin Công Cộng, cơ quan chính phủ có thể từ chối phát hành thông tin trong khi họ tìm kiếm một quyết định hồ sơ công khai từ Tổng Chưởng Lý Texas. Trừ khi cơ quan chính phủ có quyết định trước đó từ tòa án hoặc Tổng Chưởng Lý Texas về thông tin chính xác được yêu cầu, một cơ quan chính phủ không thể tự xác định để giử lại thông tin.

Quyền Của Người Yêu Cầu
Quý Vị Có Quyền:
 • Truy cập nhanh vào thông tin không được bảo mật hoặc không được bảo vệ; 
 • Nhận được sự giải quyết tương ứng với tất cả các yêu cầu khác, kể cả sự thỏa hiệp theo yêu cầu của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA);
 • Nhận được một số loại thông tin mà không có ngoại lệ, như là hồ sơ bầu cử của các công chức và các thông tin khác; 
 • Nhận được báo cáo chi phí ước tính bằng văn bản về chi phí ướ tính, khi chi phí vượt qúa $40, trước khi bắt đầu công việc và cơ hội sửa đổi yêu cầu để đáp ứng yêu cầu đối với báo cáo được phân loại; 
 • Hãy chọn nếu muốn kiểm tra thông tin đã yêu cầu hầu hết miễn phí), nhận bản sao của thông tin hay cả hai; miễn hoặc giảm phí nếu cơ quan chính phủ xác định rằng việc truy cập vào thông tin chủ yếu mang lại lợi ích trong công chúng; 
 • Nhận được một bản sao của thông tin liên lạc từ cơ quan chính phủ yêu cầu Văn Phòng Tổng Chưởng Lý đưa ra phán quyết về việc liệu thông tin có thể được giữ lại theo một trong những ngoại lệ được chấp thuận hay không, hoặc nếu thông tin liên lạc tiết lộ thông tin được yêu cầu, một bản sao được xác nhận lại; 
 • Nộp đơn khiếu nại bằng văn bản về việc tính phí quá mức cho thông tin công cộng với văn phòng của Tổng Chưởng Lý. Khiếu nại về các vi phạm khác có thể được nộp cho biện lý quận hoặc công tố quận nơi cơ quan chính phủ có thể thực hiện các khiếu nại, ngoài cơ quan chính phủ, được đặt. Nếu đơn khiếu nại chống lại quận hoặc công tố quận, khiếu nại phải được nộp cho Văn Phòng Tổng Chưởng Lý.

Trách Nhiệm của Các Cơ Quan Chính Phủ

Quý Vị Có Quyền:

 • Tất cả các cơ quan chính phủ đáp ứng các yêu cầu thông tin có trách nhiệm.
 • Thiết lập các thủ tục hợp lý để kiểm tra hoặc sao chép thông tin công khai và thông báo cho người yêu cầu về các thủ tục này; 
 • Yêu cầu phải đối xử đồng bộ và phải cung cấp cho người yêu cầu mọi sự thoải mái và cơ sở hợp lý, kể cả tiện nghi thích hợp theo yêu cầu của ADA;
 • Được thông báo về luật hồ sơ mở và giáo dục nhân viên theo yêu cầu của nhựng luật đó;
 • Thông báo cho người yêu cầu về phí ước tính lớn hơn $40 và bất kỳ khoảng phí nào trong ước tính trên 20% ước tính ban đầu, và xác nhận người yêu cầu chấp nhận các khoản phí, hoặc đã sửa đổi yêu cầu, bằng văn bản trước khi hoàn tất yêu cầu;
 • Thông báo cho người yêu cầu nếu thông tin không thể được cung cấp kịp thời và đặt ngày và giờ để cung cấp trong một thời gian hợp lý;
 • Yêu cầu một phán quyết từ Văn Phòng Tổng Chưởng Lý về bất kỳ thông tin nào mà cơ quan chính phủ muốn giữ lại và gửi một bản sao yêu cầu phán quyết, hoặc một bản sao đã được xác nhận cho người yêu cầu;
 •  Tách biệt thông tin công khai khỏi thông tin có thể bị giữ lại và cung cấp ngay thông tin công khai;
 • Thực hiện một niềm tin tốt để thông báo cho bên thứ ba khi thông tin độc quyền của họ được yêu cầu từ cơ quan chính phủ;
 • Trả lời bằng văn bản cho tất cả các thông tin liên lạc bằng văn bản từ Văn Phòng Tổng Chưởng Lý về các khoản phí cho thông tin. Trả lời Văn Phòng Tổng Chưởng Lý về các khiếu nại về vi phạm Đạo Luật.

Các Khiếu Nại

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc không công bố thông tin công khai, vui lòng liên lạc với Biện Lý Quận hoặc Công Tố Quận trong địa phương của quý vị. 

Quý vị cũng có thể liên lạc với Văn Phòng Tổng Chưởng Lý. Hồ Sơ Công Khai Đường Dây Nóng tại: 512-478-6736 hoặc miễn phí tại: 877-673-6839. 

Nếu có khiếu nại liên quan đến việc tính phí quá cao, vui lòng liên lạc Văn Phòng Tổng Chưởng Lý qua điện thoại tại: 512-475-2497 hoặc qua fax: 512-236-6169.

Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo