Cam Kết Hỗ Trợ
Close Menu

Cam Kết Hỗ Trợ

Menu

Trình Bày Về Khả Năng Truy Cập

Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris đã cam kết duy trì khả năng trợ giúp ở một mức độ cao cho tất cả các người dùng trang mạng. Các Hướng Dẫn Trợ Giúp Nội Dung Trang Web (WCAG) giải thích cách làm thế nào để nội dung Trang Mạng trợ giúp cho từng cá nhân có các nhu cầu khác nhau và đặc biệt. Giải thích về các tiêu chuẩn và các kết nối đến các phương pháp được cung cấp dưới đây. Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris cố gắng tuân theo các tiêu chuẩn này và áp dụng các công nghệ mới nhất.

Các Nối Kết Tham Khảo:

Trải Nghiệm Truy Cập Tối Ưu:
Nếu có thể, trang mạng này được thiết kế cho độ phân giải màn hình tỷ lệ 1024 x 768. Hơn nữa, chúng tôi đề nghị các browsers sau đây để có trải nghiệm tối ưu với trang mạng này:

Xem đọc tài liệu:
Một số tài liệu dùng Adobe Portable Document Format (PDF). Chúng tôi đề nghị dùng Adobe Acrobat Reader mới nhất để đọc.

Báo Cáo Các Vấn Đề hoặc Hồi Âm:

Địa chỉ email cho trang mạng chính của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris là [email protected]. Email này có thể được dùng để báo cáo các vấn đề, truyền đạt hồi âm, hoặc để gửi các thắc mắc. Tuy nhiên, có một số ban ngành cung cấp những địa chỉ email của riêng họ; trong trường hợp này, chúng tôi đề nghị rằng quý vị nên dùng địa chỉ email đó để đẩy nhanh việc gửi tin nhắn của quý vị.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo