Cam Kết Hỗ Trợ
Close Menu

Cam Kết Hỗ Trợ

Menu

Cam Kết Hỗ Trợ

Ty Bầu Cử Quận Hạt cam kết duy trì khả năng trợ giúp ở một mức độ cao cho tất cả các người dùng trang mạng. Các Hướng Dẫn Trợ Giúp Nội Dung Trang Web (WCAG) giải thích cách làm thế nào để nội dung trang mạng trợ giúp cho từng cá nhân có các nhu cầu khác nhau và đặc biệt. Giải thích về các tiêu chuẩn và các kết nối đến các phương pháp được cung cấp dưới đây. Ty Bầu Cử Quận Hạt cố gắng tuân theo các tiêu chuẩn này và áp dụng các công nghệ mới nhất.

Các Nối Kết Tham Khảo:

Trải Nghiệm Truy Cập Tối Ưu:
Nếu có thể, trang mạng này được thiết kế cho độ phân giải màn hình tỷ lệ 1024 x 768. Hơn nữa, chúng tôi đề nghị các browsers sau đây để có trải nghiệm tối ưu với trang mạng này:

Xem đọc tài liệu:
Một số tài liệu dùng Adobe Portable Document Format (PDF). Chúng tôi đề nghị dùng Adobe Acrobat Reader mới nhất để đọc.

Báo Cáo Các Trở Ngại hoặc Hồi Đáp:

Địa chỉ email của quản trị viên trang mạng chính của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris là [email protected]. Email này có thể được dùng để báo cáo trở ngại, truyền đạt thông tin hồi đáp, hoặc gửi các thắc mắc. Tuy nhiên, một vài phòng ban cung cấp địa chỉ email riêng của họ; trong các trường hợp này, chúng tôi khuyên quý vị nên dùng địa chỉ đó để quá trình gửi thư của quý vị được nhanh hơn.

Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo