Ghi Danh
Close Menu
Menu

Các Yêu Cầu Hợp Lệ


Luật tiểu bang yêu cầu quý vị phải ghi danh đi bầu 30 ngày trước cuộc bầu cử mà quý vị muốn bầu phiếu. Vợ/chồng, cha mẹ, hoặc con của người nộp đơn (đóng vai người đại diện) có thể điền đơn và ký tên vào Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri, với điều kiện người đại diện là một cử tri đã ghi danh, hoặc đã nộp đơn cho ghi danh cử tri.   

Quý vị có thể ghi danh đi bầu nếu quý vị hoàn thành tất cả các yêu cầu sau đây:

  • Là công dân Hoa Kỳ;
  • Là cư dân của Quận Hạt Harris;
  • Ít nhất là 17 tuổi, 10 tháng (Để được bầu phiếu, quý vị phải được 18 tuổi).
  • Chưa được xác định bởi phán quyết cuối cùng của tòa án thi hành thẩm quyền là hoàn toàn bị mất khả năng tâm thần hoặc mất một phần khả năng tâm thần không có quyền đi bầu;  
  • Cuối cùng không bị kết án tội đại hình hoặc, nếu bị kết án, thì phải (1) đã thi hành hết án của mình, kể cả hết thời gian bị giam giữ, tạm giam hoặc bị quản thúc, hoặc hoàn thành thời gian quản chế theo lệnh của bất kỳ tòa án nào; hoặc (2) được ân xá hoặc được có quyền bầu cử trở lại. 

Nhận Đơn Ghi Danh Cử Tri


Tới bất kỳ địa điểm Văn Phòng Ty Bầu Cử nào và nộp đơn đã điền hoàn tất, đã ký tên của quý vị từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 
Tải xuống và in ra mẫu đơn:
Các cử tri cũng có thể yêu cầu một đơn ghi danh đã được trả bưu phí từ văn phòng ghi danh cử tri của quý vị, và một đơn ghi danh cử tri sẽ được gửi đến quý vị qua đường bưu điện.

Yêu cầu, qua e-mail tại [email protected], và văn phòng của chúng tôi sẽ gửi một đơn ghi danh dạng giấy cho quý vị. Xin vui lòng cung cấp địa chỉ gửi thư và số điện thoại trong email của quý vị. 

Gọi số 713-274-8200 để được trợ giúp bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, hoặc Tiếng Trung Hoa. 

Quý vị cũng có thể lấy đơn tại văn phòng Bưu Điện Hoa Kỳ tại địa phương của quý vị, thư viện, trường trung học, Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS), Ủy Ban Dịch Vụ Nhân Sinh và Y Tế Texas và các văn phòng chính phủ khác. 

Xác Nhận Tình Trạng Ghi Danh Cử Tri của quý vị


Quý vị có thể dễ dàng xác nhận tình trạng ghi danh cử tri của quý vị bằng cách tìm nó trên trang mạng của chúng tôi hoặc trang mạng của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas. Nếu quý vị hiện đang sinh sống ở Quận Hạt Harris nhưng đã ghi danh đi bầu ở một quận hạt khác, quý vị phải ghi danh đi bầu ở Quận Hạt Harris ít nhất 30 ngày trước Ngày Bầu Cử để có thể bầu phiếu ở Quận Hạt Harris. 

Ghi Danh Đi Bầu Ở Đâu


Ghi danh đi bầu rất nhanh chóng và dễ dàng! Chỉ cần hoàn tất Đơn Ghi Danh Cử Tri và gửi đơn đã ký tên (ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử) tới:
Harris County Elections Administrator's Office
P.O. Box 3527
Houston, Texas 77253-3527
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris County Clerk's Office Logo