Chính Sách Giao Tiếp Hữu Hiệu
Close Menu


Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris sẽ tiếp tục bảo đảm cho mỗi cử tri khuyết tật có thể đi bầu tuân theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA). Như chúng tôi đang phát triển thêm nhiều cơ hội trên khắp Quận Hạt Harris nhằm thúc đẩy một cộng đồng toàn diện, chúng tôi đã tăng cường giao tiếp hữu hiệu cho những người khiếm khuyết về thị giác, thính giác, hoặc giọng nói (những khiếm khuyết về giao tiếp). Giao tiếp hữu hiệu có nghĩa đơn giản là bất cứ điều gì được viết hoặc nói ra đều phải rõ ràng và dễ hiểu với những người khiếm khuyết cũng như với những người không bị khiếm khuyết. Để thực hiện nhiệm vụ này, bất cứ khi nào cần, Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ phụ hỗ trợ và trợ giúp thích hợp cho những người bị khiếm khuyết, bao gồm cho cha mẹ, vợ chồng, hoặc người đồng hành của cử tri. Mục đích là để bảo đảm việc giao tiếp với những người khiếm khuyết được công bằng hữu hiệu cũng như giao tiếp với những người không bị khiếm khuyết.


Định Nghĩa

Khiếm khuyết được định nghĩa theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) là tình trạng suy yếu về thể chất hoặc tinh thần, làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống. Ngoài ra, một người có lý lịch về tình trạng khuyết tật cũng được coi là khiếm khuyết.

Những khiếm khuyết về giao tiếp là thính giác, thị giác và/hoặc giọng nói ảnh hưởng đến sự nhận thức, hiểu biết hoặc truyền đạt thông tin của người đó.
Giao tiếp hữu hiệu có nghĩa là bất cứ điều gì được viết hoặc nói ra đều phải rõ ràng và dễ hiểu với người khiếm khuyết cũng như với người không bị khiếm khuyết. Truyền đạt thông tin có thể được chia sẻ bằng lời nói, văn bản hoặc bằng cử chỉ xúc giác, miễn sao hành động được truyền tải một cách rõ ràng và dễ hiểu với những người khiếm khuyết cũng như với những người không có khiếm khuyết này. 
Các dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp làm cho việc giao tiếp hữu hiệu dễ dàng.

Mục Tiêu

Chính sách này đã được đặt ra để bảo đảm rằng các cá nhân khiếm khuyết giao tiếp có quyền truy cập và tham gia bình đẳng vào tất cả các chương trình, hoạt động và dịch vụ của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris. Chính sách này nêu các chi tiết cách cho những người khiếm khuyết về giao tiếp đưa ra các yêu cầu về các dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp, cũng như cách Văn Phòng sẽ đáp ứng những yêu cầu đó. Chính sách này cũng nêu rõ các chi tiết và cách thức cho một người khiếm khuyết về giao tiếp có thể khiếu nại Văn Phòng về việc bị từ chối yêu cầu đó. Tóm lại, mục tiêu của chính sách này là nhằm cung cấp giao tiếp hữu hiệu cho những người khiếm khuyết về giao tiếp, điều này sẽ đẩy mạnh toàn diện chương trình bầu cử theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA).


Phạm Vi

Chính sách này áp dụng cho tất cả các thông tin liên lạc từ Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris, bao gồm thông tin bằng lời nói, bằng văn bản và thông tin điện tử. Chính sách này áp dụng cho các thành viên của công chúng có khiếm khuyết giao tiếp và muốn truy cập thông tin từ và/hoặc liên lạc với Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Quận Harris. Các Cử Tri với khiếm khuyết về giao tiếp, cũng như những người cung cấp sự trợ giúp cho những cử tri khiếm khuyết đều được bảo vệ dưới chính sách này. Chính sách này cũng áp dụng cho các nhân viên bầu cử của Quận Hạt Harris là người yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp. 


Các Công Cụ Giao Tiếp Hữu Hiệu

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris cam kết giao tiếp hữu hiệu với những người khiếm khuyết giao tiếp cũng như với những người không khiếm khuyết. Văn phòng sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ miễn phí khi cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao tiếp hữu hiệu, kể cả khi được yêu cầu bởi một người khiếm khuyết giao tiếp. Khi chọn một dịch vụ hoặc trợ giúp, Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris yêu cầu phải cho biết lý do chính đáng việc lựa chọn dịch vụ hoặc trợ giúp bởi người khiếm khuyết giao tiếp. Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris phải tôn trọng sự lựa chọn của người đó, trừ khi có thể chứng minh đã có sẵn một phương tiện giao tiếp hữu hiệu tương đương khác, hoặc việc dùng các phương tiện đã chọn sẽ dẫn đến một trách nhiệm quá đáng. Nếu việc lựa chọn của người khiếm khuyết dẫn đến trách nhiệm quá đáng hoặc một thay đổi cơ bản, Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris vẫn có nhiệm vụ cung cấp trợ giúp hoặc dịch vụ thay thế để phù hợp với việc giao tiếp hữu hiệu.


Các Ví Dụ về Các Trợ Giúp Viện Trợ và Dịch Vụ Được Cung Cấp bởi Ty Bầu Cử HCCO

bao gồm dưới đây:

  • Những người khiếm thị có thể dùng màn hình đọc phần mềm để truy cập các tài liệu điện tử. Họ cũng có thể dùng các tài liệu được in ra bằng chữ nổi Braille để thay thế. Những người yếu thị giác có thể sử dụng phần mềm để đọc trên màn hình hoặc chức năng phóng lớn để truy cập các thông tin điện tử. Họ cũng có thể dùng các chức năng phóng lớn cỡ chữ hoặc đọc các tài liệu được in ra bằng chữ lớn. Những người có thị lực yếu cũng có thể yêu cầu người trợ giúp đọc lớn thông tin đó cho họ, hoặc họ có thể sử dụng tai nghe trên máy bầu phiếu dành cho người khiếm khuyết để nghe đọc lá phiếu của họ.
  • Trong thời gian Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử, mỗi trung tâm bầu cử của Quận Hạt Harris phải có ít nhất một máy bầu phiếu dành cho người khiếm khuyết để trợ giúp cho những người khiếm thị hoặc những người yếu thị giác. Mỗi máy bầu phiếu dành cho người khiếm khuyết đã được trang bị chức năng phóng lớn cỡ chữ, sửa đổi độ nét, và thâu âm (ATI) để nghe đọc lá phiếu bằng tai nghe. Máy thâu âm (ATI) của máy bầu phiếu dành cho người khiếm khuyết cũng có sẵn các nút chữ nổi Braille. Những người khiếm thị hoặc yếu thị giác có thể dùng các chức năng kết hợp này trên những máy bầu phiếu dành cho người khiếm khuyết.
  • Những người khiếm thị hoặc yếu thị giác cũng có thể truy cập thông tin ở những định dạng khác nhau. Điều này có thể bao gồm nhiều phiên bản điện tử của các tài liệu đã được in ra như một lá phiếu mẫu. 
  • Những người khiếm thị hoặc yếu thị giác cũng có thể tự chọn riêng cho họ một người mà không phải là nhân viên bầu cử để đọc lớn lá phiếu của họ. Những nhân viên bầu cử phải được phép trợ giúp khi những người khiếm khuyết chọn họ miễn là họ tuân theo luật của tiểu bang và liên bang. Người trợ giúp thứ ba phải Tuyên Thệ Trợ Giúp trước khi dự định trợ giúp.
  • Những người khiếm thính hoặc người có khó khăn về thính giác có thể giao tiếp hiệu quả qua một hoặc nhiều cách sau đây. Những người khiếm thính có thể dùng Ký Hiệu Ngôn Ngữ Người Mỹ (ASL), Ký Hiệu Tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác để đích thân giao tiếp và trực tiếp qua màn hình. Họ cũng có thể đọc nhép hoặc đọc phụ đề trong lúc đích thân giao tiếp hoặc trực tiếp qua màn hình. Những người có khó khăn về thính giác cũng có thể sử dụng các phương pháp tương tự như người khiếm thính, hoặc họ cũng có thể kết hợp dùng các phương pháp này.     
  • Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris cung cấp Thông Dịch Qua Màn Hình (VRI) tại tất cả các địa điểm Bầu Cử Sớm cho những cử tri cần dùng (ASL). Vào Ngày Bầu Cử, Quận Hạt Harris sẽ cung cấp (VRI), nhiều thông dịch viên trực tiếp, hoặc những phương pháp tiếp cận hữu hiệu tùy theo yêu cầu của cử tri, một người đi chung với cử tri và/hoặc một nhân viên bầu cử.  Những thông dịch viên trợ giúp trực tiếp tại các địa điểm bầu cử phải điền mẫu đơn Tuyên Thệ Của Người Trợ Giúp nếu họ không phải là những nhân viên bầu cử. Những người khiếm khuyết cũng có thể dùng những bản giấy viết sẳn hoặc các ghi chú viết trước để giao tiếp trực tiếp, và các nhân viên bầu cử phải hợp tác với những người này để việc giao tiếp được hữu hiệu. 
  • Những người khiếm khuyết về giọng nói có thể viết hoặc đánh máy để đích thân giao tiếp hoặc trực tiếp qua màn hình. Họ cũng có thể giao tiếp bằng lời nói nhờ vào người thông dịch đọc ra những gì họ muốn nói. Những người khiếm thính và khiếm thị có thể dùng bản ký tự để đích thân giao tiếp. Các nhân viên bầu cử phải hợp tác với những người khiếm khuyết này để việc giao tiếp được hữu hiệu.
  • Lưu ý: một người có thể có nhiều khiếm khuyết, một trong số đó có thể là khiếm khuyết trong giao tiếp. Những người có vấn đề về khả năng di chuyển hoặc tinh thần, đồng nghĩa với khiếm khuyết trong giao tiếp. Ví dụ như, Quận Hạt Harris sẽ cung cấp một thiết bị nhấp và thả (sip-and-puff) để cắm vào máy bầu phiếu dành cho người khiếm khuyết về giọng nói, cũng như người bị giới hạn di chuyển có thể tự bầu phiếu một mình.  


Yêu Cầu Các Dịch Vụ Hỗ Trợ và Trợ Giúp Như Thế Nào

Như đã giải thích ở trên, Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris cung cấp nhiều loại dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp cho những người khiếm khuyết tại mỗi trung tâm bầu cử, nhưng những người khiếm khuyết vẫn có thể gửi yêu cầu của họ. 

Những người khiếm khuyết cần trợ giúp phải điền hoàn tất Mẫu Đơn Yêu Cầu Trợ Giúp để yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp từ Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris. Những người đó có thể điền hoàn tất mẫu đơn này trên trang mạng tại hoặc có thể tải đơn PDF xuống bằng cách bấm vào và email mẫu đơn đã điền hoàn tất tới ADA Coordinator tại [email protected]. Những người đó cũng có thể gọi ADA Điều Hợp Viên tại số 713-755-6965 để hỏi trợ giúp điền hoàn tất mẫu đơn. Giấy in sẽ có sẵn tại các trung tâm bầu cử Quận Hạt Harris trong thời gian Bầu Cử Sớm và Ngày Bầu Cử. Những người đó có thể tự điền đơn cho mình, hoặc nhờ những nhân viên bầu cử trợ giúp điền hoàn tất mẫu đơn. Các nhân viên bầu cử phải trợ giúp những cử tri khiếm khuyết đã yêu cầu điền hoàn tất mẫu đơn. 
Những người khiếm khuyết đích thân đi bầu trong thời gian Bầu Cử Sớm và cần Thông Dịch Qua Màn Hình (VRI) có thể hỏi những nhân viên bầu cử tại địa điểm Bầu Cử Sớm đó một iPad Thông Dịch Qua Màn Hình. Tất cả các địa điểm Bầu Cử Sớm đều được sắp đặt một máy iPad Thông Dịch Qua Màn Hình trong mọi lúc. Những người khiếm khuyết đích thân đi bầu vào Ngày Bầu Cử cũng có thể hỏi các nhân viên bầu cử tại địa điểm bầu cử của họ cho một iPad Thông Dịch Qua Màn Hình.
Lưu ý: những người khiếm khuyết mong muốn yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp không bắt buộc phải điền và gửi mẫu đơn đi. Những người đó có thể gửi email với văn bản tới ADA Điều Hợp Viên tại [email protected] hoặc họ có thể gọi ADA Điều Hợp Viên tại số 713-755-6965 để yêu cầu. Họ cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các nhân viên bầu cử tại phòng phiếu đó để yêu cầu trợ giúp.


Hồi Đáp Những Yêu Cầu Trợ Giúp

Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris sẽ liên lạc với những người khiếm khuyết nào đã yêu cầu trợ giúp qua điện thoại và/hoặc email trong vòng 24 tiếng kể từ lúc nhận được, trừ khi yêu cầu đó đã gửi vào cuối tuần hoặc vào ngày lễ, trường hợp này Văn Phòng sẽ liên lạc với họ vào ngày làm việc kế tiếp. Những người khiếm khuyết sẽ được liên lạc để cập nhật thông tin của họ trong thời gian ngắn nhất. Một trong ba tình trạng cập nhật sẽ được đưa ra: 1) yêu cầu trợ giúp đã được chấp nhận; 2) yêu cầu chờ giải quyết; 3) yêu cầu đã bị từ chối. Nếu yêu cầu trong tình trạng chờ giải quyết, Văn Phòng có thể cần thêm thông tin.  
Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận sẽ đưa ra quyết định trong vòng 72 tiếng cho vấn đề yêu cầu trợ giúp, trừ khi yêu cầu đó đã nhận được vào cuối tuần hoặc ngày lễ, trong trường hợp này quyết định có thể được thông báo không trễ hơn 72 tiếng khi Văn Phòng mở cửa làm việc trở lại. 
Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris phải thực sự ưu tiên cho người khiếm khuyết về giao tiếp đã yêu cầu trợ giúp. Vì chính những người khiếm khuyết đó mới hiểu rõ họ cần những gì cho chính mình. Văn Phòng chỉ có thể từ chối yêu cầu trợ giúp cho những trường hợp sau đây: 1) Văn phòng cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả tương đương với trợ giúp được yêu cầu; 2) cung cấp trợ giúp được yêu cầu sẽ tạo ra sự thay đổi nền tảng đối với các chương trình, hoạt động và dịch vụ của Quận Hạt; hoặc 3) cung cấp trợ giúp được yêu cầu tạo ra khó khăn đáng kể về tài chính cho Quận Hạt. Nếu sự lựa chọn do người khiếm khuyết bày tỏ sẽ dẫn đến gánh nặng không đáng kể hoặc sự thay đổi nền tảng, Văn Phòng vẫn phải cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc trợ giúp để bảo đảm cho những người khuyết tật nhận được những lợi ích hoặc những dịch vụ trợ giúp được cung cấp bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris. Văn Phòng sẽ lưu trữ chứng từ liên quan đến việc từ chối các yêu cầu trợ giúp dựa trên những trường hợp này. 


Những Khiếu Nại sau khi Yêu Cầu Trợ Giúp bị Từ Chối

Những người yêu cầu trợ giúp nên gửi đơn khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thư từ chối yêu cầu trợ giúp hoặc thay đổi trợ giúp từ Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris. Những người khiếu nại có thể gửi đơn từ chối bằng văn bản qua email tại [email protected] hoặc gọi số 713-755-6965. Khi Văn Phòng nhận được đơn khiếu nại, ADA Điều Hợp Viên sẽ ghi lại lời khiếu nại trong dữ liệu. Văn Phòng sẽ thông báo đến người gọi qua điện thoại hoặc email quyết định cuối cùng trong vòng 72 tiếng tính từ lúc nhận được đơn khiếu nại. 


Bảo Mật Thông Tin Liên Quan Đến Người Khiếm Khuyết 

Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris sẽ luôn giữ bảo mật tất cả các thông tin nào liên quan đến người khiếm khuyết yêu cầu trợ giúp. Những yêu cầu sẽ được nhập vào và theo dõi trong hệ thống dữ liệu, và chỉ Văn Phòng nhân sự đó được quyền truy cập khi cần đến dữ liệu. Mức độ bảo mật này áp dụng cho tất cả những người khiếm khuyết được bảo vệ dưới chính sách này.

Nếu quý vị có những thắc mắc gì về Chính Sách Giao Tiếp Hữu Hiệu của Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris, hoặc nếu quý vị đưa ra yêu cầu cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên lạc, ADA Điều Hợp Viên tại số 713-755-6965 hoặc tại [email protected].