Quy Luật Những Khiếu Nại Khiếm Khuyết
Close Menu

Những Khiếu Nại Khuyết Tật


Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris là Văn Phòng cung cấp thủ tục khiếu nại để giải quyết nhanh chóng và công bằng những khiếu nại về cáo buộc bất kỳ hành động nào bị cấm theo Tiêu Đề II của ADA.
 • Khiếu nại có thể bằng lời nói hoặc viết tay.
 • Nhân viên bầu cử sẽ cung cấp Đơn Khiếu Nại Khuyết Tật (đính kèm bên dưới) trong tập hồ sơ của quý vị. Mẫu đơn cũng có thể tìm thấy trên trang mạng tại harrisvotes.com.
 • o Khiếu nại bằng lời nói sẽ được viết tóm tắt lại bởi người khiếu nại hoặc, nếu được yêu cầu, một người khác được xác định bởi người khiếu nại, bao gồm nhân viên của Quận Harris (bao gồm các trưởng ban bầu cử, nhân viên phòng phiếu, nhân viên văn phòng, nhà thầu) hoặc Điều Hợp Viên ADA và sẽ được đưa lại cho người khiếu nại ký tên, nếu có thể.
 • Nếu khiếu nại phát sinh tại địa điểm phòng phiếu liên quan đến bất kỳ điều gì được cho là bị phân biệt đối xử với người khuyết tật, Trưởng Ban Bầu Cử hoặc nhân viên phòng phiếu phải ghi lại, thông qua sử dụng Đơn Khiếu Nại Khuyết Tật:
  • Mô tả khiếu nại
  • Địa điểm phòng phiếu mà khiếu nại đã xảy ra
  • Tên, địa chỉ, thông tin để liên lạc và chữ ký của người khiếu nại
  • Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin liên quan đến khiếu nại.
 • Đề nghị rằng nên nộp đơn khiếu nại trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi người khiếu nại phát hiện ra sự vi phạm, nhưng không có thời hạn chót cho việc nộp đơn khiếu nại.
  • Trong các trường hợp khiếu nại ADA liên quan đến việc làm của nhân viên, các thủ tục được thiết lập theo Thủ Tục Khiếu Nại dành cho nhân viên của Quận Harris sẽ được áp dụng và làm theo. 
 • Nếu phù hợp, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại.
 • Việc điều tra sẽ được tiến hành theo chỉ dẫn của Điều Hợp Viên ADA. Những quy tắc này dự tính các cuộc điều tra chính thức nhưng triệt để, liên quan đến tất cả những người quan tâm và đại diện của họ, nếu có, cơ hội để gửi bằng chứng liên quan đến khiếu nại.
 • Một quyết định bằng văn bản (hoặc khi thích hợp, người khiếu nại có thể truy cập bằng cách khác, chẳng hạn như bản in lớn, chữ nổi hoặc băng ghi âm) về tính hợp lệ của khiếu nại và mô tả về giải pháp, nếu có, sẽ được Điều Hợp Viên ADA phát hành.
  • Một bản sao sẽ được chuyển đến người khiếu nại chậm nhất là hai mươi (20) ngày sau khi phát hành.
  • Hồi đáp sẽ giải thích việc làm của Quận Harris và đưa ra các lựa chọn để giải quyết khiếu nại thích đáng.
 • Điều Hợp Viên ADA sẽ lưu giữ các chứng từ và hồ sơ của Quận Harris liên quan đến các khiếu nại.
 • Người khiếu nại có thể yêu cầu kháng cáo trong trường hợp họ không hài lòng với giải quyết. 
  • Yêu cầu để xem lại khiếu nại phải được gửi đến Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định. Giám Đốc Nha Hành Chành Quận Harris sẽ xem xét đơn kháng cáo của người khiếu nại.
  • Trong vòng hai mươi (20) ngày sau khi nhận được kháng cáo, Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris hoặc ông hay bà là người được chỉ định sẽ trả lời bằng văn bản, và, khi thích hợp, theo một cách mà người khiếu nại có thể tiếp cận, với một giải pháp khiếu nại cuối cùng.


GỬI CÁC KHIẾU NẠI ĐẾN:

ADA Coordinator
1001 Preston St., 4th Floor, Houston, Texas, 77002 
(713) 755-6965
[email protected]Bầu Phiếu Bên Lề Đường


Khả Năng Tiếp Cận: Nếu cử tri vì lý do sức khỏe không thể vào trung tâm bầu phiếu, họ có thể yêu cầu trợ giúp họ bầu phiếu. Một nhân viên bầu cử có thể mang một lá phiếu đến lối vào của trung tâm bầu phiếu hoặc nơi đậu xe bầu phiếu bên lề đường. Sau khi cử tri đánh dấu lá phiếu bằng thiết bị Duo-Go, họ có thể đưa lá phiếu cho một nhân viên bầu cử, nhân viên đó sẽ đưa lá phiếu vào máy scan. Ngoài ra, theo yêu cầu của cử tri, một người đi chung có thể thay mặt họ giúp đưa cho cử tri một lá phiếu và sau đó đưa lá phiếu vào máy scan.

Hướng Dẫn Quan Trọng: Nói chung, quý vị có thể bầu phiếu bên lề đường trong thời gian bầu cử sớm (từ 17 ngày trước Ngày Bầu Cử cho đến 4 ngày trước Ngày Bầu Cử cho hầu hết các cuộc bầu cử) hoặc ngay vào Ngày Bầu Cử. Cho cuộc bầu cử thống nhất vào Tháng 5, dẫn đến cuộc bầu cử chung kết, hoặc các cuộc bầu cử đặc biệt, thời gian bầu cử sớm bắt đầu từ 12 ngày trước Ngày Bầu Cử cho đến 4 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Những phương tiện này được đặt ra để bảo đảm rằng tất cả các cử tri hội đủ điều kiện đều có quyền công bằng như nhau trong quá trình bầu phiếu, bất kể những khả năng thể chất của họ như thế nào.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm: Cơ Quan Lập Pháp Texas đã thông qua Dự Luật Thượng Viện 477 (S.B. 477) tạo nên một số những thay đổi liên quan đến việc cung cấp phương tiện cho các cử tri khiếm khuyết.

 • Yêu cầu các nhân viên bầu cử chấp nhận bất kỳ người nào có vấn đề về di chuyển làm suy yếu khả năng đi lại của người đó, đang đề nghị cho bầu phiếu trước những người khác tại địa điểm phòng phiếu đã đến phòng phiếu trước người đó.
 • Quy định rằng mỗi địa điểm phòng phiếu phải chọn ra một khoảng trống không nhỏ hơn kích thước của một chỗ đậu xe để bầu phiếu bên lề đường. Chỗ đó phải được đánh dấu rõ ràng bằng một tấm bảng cho biết nơi đó được dành riêng cho cử tri không thể vào bên trong phòng phiếu.
Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo