Trang Chủ
Close Menu

Ghi danh để nhận thông tin

Nguồn Cung Cấp Dữ Liệu Của Chúng Tôi

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Cử Tri!
Hãy xem video này để học cách thức và tìm hiểu về quá trình Bầu Cử và cách sử dụng cho các cử tri có thể bầu phiếu qua các máy bầu phiếu mới của chúng tôi .

Liên Lạc Với Chúng Tôi

No upcoming events in this date range.

GIỚI THIỆU VỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TY BẦU CỬ

Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có trách nhiệm thực hiện các chức năng theo luật định bầu cử đã được vạch ra bởi luật liên bang và tiểu bang. Một số chức năng bầu cử bao gồm:

  • Cung cấp huấn luyện cho tất cả các Trưởng Ban và Phụ Tá Bầu Cử để bảo đảm thi hành đúng luật của liên bang và tiểu bang trong mỗi cuộc bầu cử của quận hạt / liên bang;
  • Tạo ra các lá phiếu cho các cuộc bầu cử của quận hạt, tiểu bang và liên bang theo cách thức được cung cấp bởi luật tiểu bang;
  • Thiết lập số lượng các địa điểm bầu cử sớm trong Quận Hạt Harris và lịch trình các giờ bầu cử (phải được phê chuẩn bởi Hội Đồng Ủy Viên Quận Hạt);
  • Bảo Đảm Các Trung Tâm Bầu Phiếu Trong Ngày Bầu Cử (phải được phê duyệt bởi Hội Đồng Uỷ Viên Quận Hạt); 
  • Bảo đảm thiết bị bầu cử của Quận Hạt và bảo trì thiết bị;
  • Chấp nhận những yêu cầu cho các lá phiếu bầu bằng thư và tiến hành kiểm phiếu cho tất cả các lá phiếu đã được gửi lại cho văn phòng;
  • Lưu giữ các báo cáo đơn từ bạch hóa chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên địa phương;
  • Lưu trữ các kết quả bầu cử chính thức và cách thức cử tri đã đi bầu của Quận Hạt Harris và báo cáo thông tin này tới Tổng Trưởng Tiểu Bang về khu vực, toàn tiểu bang, và các cơ quan liên bang.

Tóm lại, Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử làm việc với Hội Đồng Ủy Viên Quận Hạt, các đảng phái chính trị lớn và các bên liên quan khác để thiết lập một cơ sở hạ tầng cho các cuộc bầu cử hòng tạo điều kiện cho quá trình bầu cử đến các công dân của một quận hạt lớn thứ ba tại Hoa Kỳ.