Các Cử Tri Khiếm Khuyết
Close Menu

Các Cử Tri Khiếm Khuyết

Menu


Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (“ADA”) yêu cầu chương trình bầu phiếu của Quận Harris có sẵn đểcung cấp tới những người khuyết tật.

Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có cung cấp các thủ tục khiếu nạiđể giải quyết nhanh chóng và công bằng những khiếu nại cáo buộc các hành động cản trở bởi ADA.Nếu quý vị hoặc một người khuyết tật gặp phải trở ngại trong việc bầu phiếu hoặc bị phân biệt đối xửvi phạm luật chống đối của ADA, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng Mẫu Đơn Khiếu Nại KhuyếtTật. Nếu quý vị cần giúp đỡ điền vào mẫu đơn, nhân viên của Quận Harris (bao gồm các trưởng banbầu cử, nhân viên phòng phiếu, nhân viên văn phòng) hoặc Điều Hợp Viên ADA sẽ giúp đỡ quý vị.

Bầu Cử Bằng Thư


Tại Texas, những cử tri từ 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật có thể nộp đơn xin bầu cử bằng thư hằng năm tới nhân viên phụ trách bầu cử sớm bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch.

Những cử tri bị khuyết tật tạm thời có thể nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư cho từng cuộc bầu cử diễn ra bất cứ lúc nào trong năm bầu cử, nhưng không được nộp trễ hơn giờ đóng cửa làm việc của văn phòng bầu cử sớm hoặc 12 giờ trưa vào ngày thứ 11 trước ngày bầu cử, trừ khi đó là ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ của tiểu bang hay quốc gia, thì ngày cuối cùng để nộp đơn sẽ là ngày làm việc trước đó. Những người nộp đơn hội đủ điều kiện sẽ nhận được một lá phiếu qua thư và phải gửi trả lại lá phiếu đó cho văn phòng bầu cử sớm. Lá phiếu đã bầu phải được giao đến Văn Phòng Ty Bầu Cử qua đường bưu điện, hoặc hãng đưa thư thông thường hay hãng đưa thư theo hợp đồng trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Bầu Cử Bên Lề Đường


Mp>Nếu một cử tri vì lý do sức khỏe không thể vào Trung Tâm Bầu Phiếu, quý vị có thể yêu cầu một nhân viên phòng phiếu mang một lá phiếu đến nơi đậu xe tại địa điểm bầu phiếu bên lề đường. Một nút chuông đặc biệt  bên lề đường sẽ được đặt gần lối vào của phòng phiếu để cử tri cần bầu phiếu bên lề đường có thể bấm nút chuông khi còn ngồi trong xe của họ.

Một bảng hướng dẫn sẽ xác định nơi bầu phiếu bên lề đường. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Bầu Cử Bên Lề Đường, quý vị có thể liên lạc với văn phòng Bầu Cử tại số 713-755-6965.

Bầu phiếu bên lề đường sẽ không rút ngắn thời gian tại Trung Tâm Bầu Phiếu, vì các cử tri bên lề đường được bầu phiếu khi vị trí thứ tự trong hàng của họ vừa đến bàn kiểm chứng.

Bầu Cử tại Trung Tâm Bầu Phiếu


Các thiết bị bầu cử có điều kiện cho các cử tri bị khuyết tật đủ khả năng bầu cử một cách độc lập và riêng tư tại Trung Tâm Bầu Phiếu trong Thời Gian Bầu Cử Sớm hoặc vào Ngày Bầu Cử.

Các cử tri khiếm khuyết tạm thời có thể nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư cho cuộc bầu cử cụ thể diễn ra bất cứ lúc nào trong năm bầu cử mà lá phiếu đã được yêu cầu, nhưng không được trễ hơn giờ đóng cửa làm việc bình thường của văn phòng nhân viên bầu cử sớm hoặc 12 giờ trưa, với giờ nào đến sau, vào 11 ngày trước ngày bầu cử, trừ khi đó là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ của tiểu bang hoặc quốc gia, thì ngày cuối cùng để nộp đơn sẽ là ngày làm việc trước đó. Những người nộp đơn hội đủ điều kiện sẽ nhận được một lá phiếu qua thư và phải gửi trả lại lá phiếu đó cho nhân viên bầu cử sớm. Lá phiếu đã bầu phải được gửi đến Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris qua đường bưu điện, hoặc hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Những Trường Hợp Đặc Biệt


Quý vị có thể nộp đơn xin một lá phiếu trễ bởi vì bệnh tật hoặc khuyết tật sau ngày cuối cùng của cuộc bầu cử sớm và gửi trước 5 giờ chiều vào ngày bầu cử. Để hội đủ điều kiện cho bệnh tật hoặc khuyết tật phải bắt đầu vào hoặc sau ngày thứ 12 trước ngày bầu cử. (Mục 102.001; 102.003)

Quý vị có thể nộp đơn xin bầu cử do có tang gia trong gia đình thân thuộc đã xảy ra vào ngày hoặc sau ngày thứ 5 trước ngày bầu cử và sẽ vắng mặt tại quận hạt vào ngày bầu cử. (Mục 103.001; 103.003b)Các cử tri được yêu cầu phải nộp đơn cho những trường hợp đặc biệt này. Xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Bầu Cử tại 713-755-6965 nếu như có thắc mắc.

Thông Báo Về Việc Ưu Tiên Đầu Phiếu


Căn cứ vào Mục 63.0015, Bộ Luật Bầu Cử Texas: Một viên chức bầu cử sẽ ưu tiên bầu phiếu theo thứ tự cho những cá nhân có vấn đề về di chuyển làm suy giảm đáng kể khả năng di chuyển của người đó.

Các cử tri muốn được ưu tiên đầu phiếu, và được chấp thuận cho đầu phiếu trước những người khác đang xếp hàng tại Trung Tâm Bầu Phiếu đó, có thể trình bày điều này cho bất kỳ nhân viên phụ trách bầu cử nào đang làm việc tại Trung Tâm Bầu Phiếu.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN BẦU PHIẾU CHO CÁC CỬ TRI VỚI MỘT SỐ KHIẾM KHUYẾT

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo