Bầu Phiếu Bên Lề Đường
Close Menu

Bầu Phiếu Bên Lề Đường


Khả Năng Tiếp Cận: Nếu cử tri vì lý do sức khỏe không thể vào trung tâm bầu phiếu, họ có thể yêu cầu trợ giúp họ bầu phiếu. Một nhân viên bầu cử có thể mang một lá phiếu đến lối vào của trung tâm bầu phiếu hoặc nơi đậu xe bầu phiếu bên lề đường. Sau khi cử tri đánh dấu lá phiếu bằng thiết bị Duo-Go, họ có thể đưa lá phiếu cho một nhân viên bầu cử, nhân viên đó sẽ đưa lá phiếu vào máy scan. Ngoài ra, theo yêu cầu của cử tri, một người đi chung có thể thay mặt họ giúp đưa cho cử tri một lá phiếu và sau đó đưa lá phiếu vào máy scan.

Hướng Dẫn Quan Trọng: Nói chung, quý vị có thể bầu phiếu bên lề đường trong thời gian bầu cử sớm (từ 17 ngày trước Ngày Bầu Cử cho đến 4 ngày trước Ngày Bầu Cử cho hầu hết các cuộc bầu cử) hoặc ngay vào Ngày Bầu Cử. Cho cuộc bầu cử thống nhất vào Tháng 5, dẫn đến cuộc bầu cử chung kết, hoặc các cuộc bầu cử đặc biệt, thời gian bầu cử sớm bắt đầu từ 12 ngày trước Ngày Bầu Cử cho đến 4 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Những phương tiện này được đặt ra để bảo đảm rằng tất cả các cử tri hội đủ điều kiện đều có quyền công bằng như nhau trong quá trình bầu phiếu, bất kể những khả năng thể chất của họ như thế nào.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm: Cơ Quan Lập Pháp Texas đã thông qua Dự Luật Thượng Viện 477 (S.B. 477) tạo nên một số những thay đổi liên quan đến việc cung cấp phương tiện cho các cử tri khiếm khuyết.

  • Yêu cầu các nhân viên bầu cử chấp nhận bất kỳ người nào có vấn đề về di chuyển làm suy yếu khả năng đi lại của người đó, đang đề nghị cho bầu phiếu trước những người khác tại địa điểm phòng phiếu đã đến phòng phiếu trước người đó.
  • Quy định rằng mỗi địa điểm phòng phiếu phải chọn ra một khoảng trống không nhỏ hơn kích thước của một chỗ đậu xe để bầu phiếu bên lề đường. Chỗ đó phải được đánh dấu rõ ràng bằng một tấm bảng cho biết nơi đó được dành riêng cho cử tri không thể vào bên trong phòng phiếu.

Cách Bầu Phiếu Bên Lề Đường


Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo