Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri
Close Menu

Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri

Menu

Trở Thành Một Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri ( VDVR)


Để Khuyến khích việc ghi danh cử tri, luật bầu cử Texas quy định cho các Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Hạt chỉ định các cá nhân để hổ trợ việc ghi danh những người hội đủ điều kiện tham gia bầu cử. Các cá nhân này được bổ nhiệm làm Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri và làm việc theo quy định của Tiểu Bang và sự giám sát của Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Danh Cử Tri Quận Hạt.
Để hội đủ điều kiện phục vụ như là Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri, quý vị PHẢI là:
 • Ít nhất 18 tuổi trở lên
 • Một công dân Hoa Kỳ
 • Một cư dân của Texas
Ngoài các quy tắc trên, một Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri KHÔNG ĐƯỢC CÓ:
 • Theo phán quyết cuối cùng của tòa án thi hành thẩm quyền là hoàn toàn bị mất tâm thần hoặc mất một phần khả năng tâm thần mà không có quyền bầu phiếu. 
 • Cuối cùng đã bị kết án tội đại hình hoặc, nếu là trọng tội, đã mãn hạn tù, bao gồm bất kỳ thời gian bị giam giữ, tạm giam, quản thúc, hoàn thành thời gian bị quản chế, hoặc đã được ân xá (Bộ Luật Bầu Cử Texas, §13.031 (d). Một người không được coi là tội phạm về một hành vi phạm tội nếu việc xét xử tội lỗi của người đó được hoãn lại (H.B.1226, 82nd Leg.). 
 • Cuối cùng bị kết án về việc sử dụng gian lận sở hữu thông tin xác định (Bộ Luật Hình Sự Texas, # 32,51)

Cuối cùng bị kết án về tội nhẹ ở hạng A liên quan đến việc bồi thường dựa trên kết qủa hoạt động cho việc ghi danh cử tri (Bộ Luật Bầu Cử, # 13.008)

   Thiện nguyện viên ghi danh cử tri không được nhận đơn ghi danh của người khác cho đến khi họ nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm và đã hoàn tất lớp huấn luyện.  Các buổi hẹn của Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri được nhận trong thời gian 2020-2021 sẽ hết hạn vào cuối nhiệm kỳ. Theo luật, tất cả các cuộc hẹn với thiện nguyện viên ghi danh sẽ hết hạn vào Ngày 31 Tháng 12 của mỗi năm chẵn.   
  Bấm vào đây để yêu cầu lớp huấn luyện Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri (VDVR) cho tổ chức/hội đoàn của quý vị

  Các thông tin quan trọng cho VDVR


  Các Đơn Ghi Danh Cử Tri có thể  tới lấy ở Downtown tại 1001 Preston St. ( Lầu 2). Houston TX77002, Trung Tâm Phân Phát Quận Hạt Harris tại 11525 Todd Road, Phòng 200. Houston, TX 77055 hoặc tại bất kỳ Địa Điểm Thư Viện Công Cộng nào.
  Với yêu cầu lấy trên 100 Đơn Ghi Danh Cử Tri, vui lòng điền vào mẫu đơn này hoặ ghé đến Văn Phòng Downtown.
  Các Đơn Ghi Danh Cử Tri có thể được nộp tại các địa điểm sau đây: 

  Tất cả những người tham gia phải gửi riêng một đơn ghi danh RSVP, login vào đúng giờ và tham gia toàn bộ lớp huấn luyện qua zoom. Những người tham gia sẽ nhận được giấy chứng nhận của họ qua thư trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất lớp huấn luyện.  

  Harris County Logo

  The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

  © 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

  Harris Votes Logo