Các Danh Sách Cử Tri Đã Bầu Cử
Close Menu
Menu

Tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm : Các danh sách cử tri bầu cử sớm là danh sách chưa chính thức của các cử tri đích thân đi bầu sớm và danh sách những cử tri bầu cử bằng thư mà văn phòng bầu cử đã nhận được lá phiếu bầu bằng thư của họ. Mỗi danh sách được cập nhật hàng ngày.

Xin Lưu Ý : Các báo cáo bầu cử được cung cấp trên trang này được coi là Chưa Chính Thức cho đến khi kết quả kiểm phiếu được tính chính xác sau Ngày Bầu Cử bao gồm các cử tri bầu phiếu bằng thư, đích thân đi bầu cử sớm và/hoặc vào Ngày Bầu Cử. Sau khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử được đếm và tính chính xác thì danh sách chính thức cuối cùng của các cử tri đã bầu phiếu sẽ được công bố.