Có gì trong Lá Phiếu của tôi?
Close Menu

Có gì trong Lá Phiếu của tôi?

Menu

Các Trung Tâm Bầu Phiếu Vào Ngày Bầu Cử và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt Của Cử Tri

Tương tự như trong thời gian Bầu Cử Sớm, các cử tri không còn bị giới hạn phải bầu phiếu ở một Trung Tâm Bầu Phiếu được chỉ định và có thể chọn bất kỳ Trung Tâm Bầu Phiếu nào của Quận Hạt Harris, Nếu "Yêu Cầu Tường Trình Nơi Cư Ngụ" được hiển thị, quý vị sẽ cần hoàn tất một Bản Tường Trình Nơi Cư Ngụ tại Trung Tâm Bầu Phiếu.

Các Trung Tâm Bầu Phiếu Trong Ngày Bầu Cử mở cửa từ 7 Giờ Sáng đến 7 Giờ Tối. Bấm vào đây để xem thời gian và địa điểm Bầu Cử Sớm.

Những Lá Phiếu Mẩu cho Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 5 Tháng 11, 2024 sẽ có sẵn sau Ngày 23 Tháng 9, 2024.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo