Có gì trong lá phiếu của tôi?
Close Menu

Có gì trong lá phiếu của tôi?

Menu

Các Địa Điểm Ngày Bầu Cử và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt của Cử Tri

Cũng giống như trong thời gian Bầu Cử Sớm, các cử tri không còn bị giới hạn đi bầu ở địa điểm được chỉ định và có thể lựa chọn một trong bất kỳ địa điểm bầu phiếu trong Quận Hạt Harris.

Nếu "Tường Trình về Nơi Cư Trú được yêu cầu” hiện ra, quý vị sẽ cần phải điền một bản Tường Trình về Nơi Cư Trú tại địa điểm bầu cử.
Các phòng phiếu Ngày Bầu Cử mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Bấm vào đây để biết Thời Gian và Địa Điểm Bầu Cử Sớm.
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2022 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo