Mẫu Đơn Yêu Cầu Giao tiếp Hữu Hiệu
Close Menu

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris Yêu Cầu Mẫu Đơn

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris sẽ tiếp tục bảo đảm cho mỗi cử tri khuyết tật có thể đi bầu tuân theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA). Như chúng tôi đang phát triển thêm nhiều cơ hội trên khắp Quận Hạt Harris, nhằm thúc đẩy một cộng đồng toàn diện, chúng tôi đã tăng cường giao tiếp hữu hiệu cho những người khiếm khuyết về thị giác, thính giác, hoặc giọng nói (những khiếm khuyết về giao tiếp). Giao tiếp hữu hiệu có nghĩa đơn giản là bất cứ điều gì được viết hoặc nói ra đều phải rõ ràng và dễ hiểu với những người khiếm khuyết cũng như với những người không bị khiếm khuyết. Để thực hiện nhiệm vụ này, bất cứ khi nào cần, Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ phụ hỗ trợ và trợ giúp thích hợp cho những người khiếm khuyết, bao gồm cho cha mẹ, vợ chồng, hoặc người đồng hành của cử tri. Mục đích là để bảo đảm việc giao tiếp với những người khiếm khuyết được công bằng hữu hiệu cũng như giao tiếp với những người không bị khiếm khuyết.

Sau đây là các ví dụ về các dịch vụ và trợ giúp được cung cấp bởi Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris:

  • Thông Dịch Viên Ký Hiệu Ngôn Ngữ Người Mỹ (ASL) Trực Tiếp 
  • Máy Phiên Âm (“Phiên Âm” different word formats) (CARTT) 
  • Thông dịch ký hiệu ngôn ngữ 
  • Tiếp cận các máy bầu cử với sửa đổi độ sáng và nét chữ lớn 
  • Thâu âm (ATI) thiết bị cho chức năng chuyển văn bản thành giọng đọc trên máy bầu cử

Người khiếm khuyết có thể gửi đơn xin trợ giúp bằng cách điền hoàn tất đơn này và gửi trả lại tới Kelly Rankin qua email tại [email protected] hoặc gửi qua đường bưu điện tại

Harris County Election Administrator’s Office
1001 Preston St.
Houston, Texas 77002

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo