Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư
Close Menu

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Menu

Những câu hỏi thường gặp về đơn xin lá phiếu bầu bằng thư


Tôi có nhận được đơn xin lá phiếu bầu bằng thư không nếu như tôi đã nộp đơn trước đây rồi?
Không. Luật Thượng Viện 1 của Texas yêu cầu các cử tri phải nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư hàng năm. Các cử tri hội đủ điều kiện có thể yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư cho tất cả các cuộc bầu cử trong một năm nhất định hoặc cho một cuộc bầu cử cụ thể. Các cử tri phải chọn một đảng phái nếu bầu phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng 3.
Các yêu cầu mới về ID là gì?
Luật Thượng Viện 1 của Texas yêu cầu các cử tri PHẢI cung cấp số Bằng Lái Xe Texas, số Căn Cước Cá Nhân Texas, số Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử hoặc bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội của cử tri trong đơn xin lá phiếu bầu bằng thư.
Tôi nên dùng loại căn cước nào?
Căn cước mà quý vị cung cấp trong đơn xin lá phiếu bầu bằng thư phải giống với thông tin đã có trong hồ sơ cử tri của quý vị. Nếu ID mà quý vị cung cấp không giống với những gì có trong hồ sơ cử tri, đơn xin của quý vị sẽ bị từ chối, nghĩa là quý vị sẽ nhận được một lá thư giải thích cùng với một đơn mới để quý vị phải điền và gửi lại trước ngày hạn chót nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư.
Việc quý vị không cung cấp thông tin chính xác giống với thông tin trong hồ sơ cử tri của quý vị có thể dẫn đến việc đơn xin bị từ chối, nghĩa là cử tri sẽ cần gửi lại đơn xin lá phiếu bầu bằng thư đã được cập nhật trước ngày hạn chót nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư.
Làm thế nào để tôi có thể tránh được sự chậm trễ trong việc nhận lá phiếu của mình?
  • Gọi cho Ty Bầu Cử Quận Harris ở số (713) 755-6965. Các nhân viên của ty bầu cử sẽ dành thời gian hướng dẫn cho các cử tri cách điền đơn. Chúng tôi có các nhân viên thông thạo Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt và Tiếng Trung Hoa.
  • Cung cấp cả hai loại ID. Mặc dù đơn xin lá phiếu bầu bằng thư chỉ yêu cầu có một loại, nhưng cách tốt nhất để bảo đảm đơn xin không bị từ chối là cung cấp cả số ID Texas và bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội.
  • Cung cấp email hoặc số điện thoại của quý vị trên đơn xin lá phiếu bầu bằng thư để nhân viên của chúng tôi có thể liên lạc ngay khi cần thiết và giải quyết bất kỳ vấn đề nào đối với đơn xin nhằm giảm thiểu sự chậm trễ có thể xảy ra.
Làm thế nào để tôi có thể nhận được một lá phiếu bằng thư cho TẤT CẢ các cuộc bầu cử trong năm 2023?
Trong phần 5 của đơn xin lá phiếu bầu bằng thư, quý vị có thể chọn "Đơn Xin Hàng Năm: Gửi cho tôi một lá phiếu cho tất cả các cuộc bầu cử trong năm bầu cử này". 
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo