Thông Tin ID Cho Cử Tri
Close Menu

Thông Tin ID Cho Cử Tri

Menu

Các ID Cần Thiết


Theo luật pháp Texas, Các cử tri có sở hữu một trong bảy loại ID có hình ảnh được chấp thuận phải xuất trình ID đó tại các phòng phiếu khi đích thân đi bầu phiếu.

Các cử tri không sở hữu một trong các ID có hình ảnh được chấp nhận, và không thể hợp lý có được một trong các loại ID có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê sau đây, có thể xuất trình một chứng từ hỗ trợ được chấp thuận và điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý. Xin lưu ý, bản khai trở ngại hợp lý của cử tri là để có được một hình thức ID có hình ảnh được chấp thuận, nêu rõ rằng những thông tin có trong bản khai là sự thật, rằng cử tri là cùng một cá nhân đã có mặt tại Trung Tâm Bầu Phiếu để ký tên trên bản khai, và cử tri đó phải chịu trách nhiệm với bản khai trở ngại hợp lý để đem lại một ID có hình ảnh được chấp thuận.

LƯU Ý: Cung cấp một Bằng Lái Xe Texas hoặc ID Cá Nhân Texas đẩy nhanh tiến trình kiểm chứng cử tri.

Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp

Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử của Texas (EIC) do DPS cấp

Giấy Phép Mang Súng Texas do DPS cấp

Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp

Thẻ Căn Cước Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị

Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị

Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)

 Ngoại trừ giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, các căn cước khác phải đang còn giá trị hoặc, cho các cử tri từ 18-69 tuổi, các căn cước phải chưa hết hạn quá 4 năm trước khi xuất trình để hội đủ điều kiện bầu phiếu tại Trung Tâm Bầu Phiếu.

Các cử tri không có bất kỳ căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể nộp đơn xin Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử (EIC) miễn phí tại Sở An Toàn Công Cộng. Để biết thêm chi tiết: Gọi số (512) 424-2600 hoặc vô trang mạng https://www.dps.texas.gov/section/driver-license/election-identification-certificate-eic

Không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong các ID này?

Các cử tri không sở hữu một trong bảy loại ID có hình ảnh được chấp thuận có thể điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý (RID) tại Trung Tâm Bầu Phiếu, và xuất trình một bản sao hoặc bản chính của một trong các loại chứng từ hỗ trợ ID sau đây:
  • Chứng từ của chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị, bao gồm giấy chứng nhận ghi danh cử tri của quý vị
  • Hóa đơn điện nước hiện tại
  • Bản kê khai ngân hàng
  • Ngân phiếu chính phủ
  • Phiếu lương
  • (a) Giấy khai sanh nội địa (từ một tiểu bang hay thuộc địa Hoa Kỳ) hoặc (b) giấy khai sanh được chấp nhận tại toà án để xác nhận danh tính của quý vị (có thể bao gồm giấy khai sanh ở nước ngoài)

Các cử tri không thể cung cấp ID có hình ảnh được chấp nhận hoặc chứng từ hỗ trợ được chấp thuận có thể bầu lá phiếu tạm thời. Các cử tri cần phải ký bản khai chứng thệ tạm thời và sẽ có 6 ngày sau cuộc bầu cử, để lá phiếu của quý vị được cứu xét bằng cách mang căn cước có hình ảnh hợp lệ tới Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri.

NGOẠI LỆ: Các cử tri khuyết tật có thể nộp đơn với viên chức ghi danh cử tri quận hạt để xin miễn trừ vĩnh viễn về việc xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận hoặc Điền Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý tại các phòng phiếu. Các cử tri có tôn giáo phản đối không chụp hình hoặc các cử tri không có bất kỳ thẻ căn cước hợp lệ nào có hình ảnh do hậu quả thiên tai hoặc Điền Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý, có thể nộp đơn xin miễn trừ tạm thời về việc xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận tại các phòng phiếu. Xin liên lạc với viên chức ghi danh cử tri của quý vị để biết thêm chi tiết.

Những Phương Cách về ID của Cử Tri

Các Thủ Tục Bầu Phiếu


Khi một cử tri đến một Trung Tâm Bầu Phiếu, cử tri sẽ được yêu cầu trình bày một trong bảy (7) loại ID có hình ảnh được chấp thuận còn thời hạn hoặc, đối với caác cử tri trong độ tuổi từ 18-69, đã hết hạn không quá 4 năm. Các cử tri từ 70 tuổi hoặc lớn hơn có thể xuất trình một trong bảy (7) loại IDs có hình ảnh được chấp thuận đã hết hạn bất kỳ khi nào vẫn hợp lệ. Nếu một cử tri không sở hữu một trong bảy (7) loại ID có hình ảnh được chấp thuận và không thể hợp lý có được một loại, cử tri có thể xuất trình một chứng từ hỗ trợ ID và điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý, lưu ý trở ngại hợp lý của cử tri là để có được một ID có hình ảnh đươc chấp thuận, nêu rõ rằng thông tin có trong bản khai là đúng, rằng cử tri là cùng một cá nhân trực tiếp có mặt tại trung tâm bầu phiếu để ký tên trong bản khai, và cử tri đó phải đối mặt với một trở ngại hợp lý đem lại một loại ID có hình ảnh được chấp thuận.

Các viên chức bầu cử vẫn được yêu cầu bởi luật pháp tiểu bang để xác định xem tên củ cử tri trên đã cung cấp ID (có hình ảnh được chấp nhận hoặc chứng từ hỗ trợ ID, nếu có) khớp với tên trong danh sách chính thức của các cử tri đã ghi danh ("OLRV"). Sau khi cử tri đã xuất trình ID của họ, liệu đó là một loại ID có hình được chấp thuận hoặc một loại chứng từ hỗ trợ (nếu có), nhân viên bầu cử sẽ so sánh nó với OLRV. Nếu có tên trên ID trùng với tên trong danh sách cử tri đã ghi danh, cử tri sẽ làm theo các thủ tục thông thường để bầu phiếu.

Nếu tên không khớp chính xác nhưng "rất giống" với tên trong danh sách OLRV, cử tri sẽ được phép bầu phiếu miễn là cử tri ký tên vào bản khai rằng cử tri đó cùng là người có tên trong danh sách các cử tri đã ghi danh.

Nếu cử tri có sở hữu một loại ID có hình ảnh được chấp thuận nhưng không có tại Trung Tâm Bầu Phiếu, cử tri vẫn sẽ được phép bầu phiếu tạm thời. Cử tri đó sẽ có sáu (6) ngày để trình bày một loại ID có hình ảnh được chấp thuận với cơ quan ghi danh cử tri quận, hoặc điền vào bản khai trở ngại do hậu quả thiên tai được tham chiếu trong phần Miễn Trừ/Ngoại Lệ bên dưới hoặc lá phiếu của cử tri sẽ bị từ chối. Ngoài ra, một cử tri có sở hữu một loại ID có hình ảnh được chấp thuận, nhưng không có tại trung tâm bầu phiếu, hoặc một cử tri không sở hữu một ID có hình ảnh được chấp thuận, và có thể hợp lý có được một loại, có thể chọn cách rời Trung Tâm Bầu Phiếu và trở lại trước khi phòng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử cùng với một loại ID có hình ảnh được chấp thuận để bầu một lá phiếu thông thường vào thời điểm đó.

Các Miễn Trừ


Các cử tri khiếm khuyết có thể nộp đơn với sở ghi danh cử tri quận để được miễn trừ vĩnh viễn đối với việc xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận hoặc tuân theo thủ tục Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý tại Quận Hạt Harris. Mẫu đơn phải bao gồm tài liệu bằng văn bản từ một trong hai Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ chứng minh sự khiếm khuyết của người nộp đơn, hoặc từ Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh về sự khiếm khuyết ít nhât là 50%. Người nộp đơn cũng phải nêu rõ rằng anh ấy/cô ấy không có một loại ID nào được quy định trong Mục 63.0101 của Bộ Luật Bầu Cử Texas. Những người được miễn trừ khiếm khuyết sẽ được phép bầu phiếu khi giấy chứng nhận ghi danh cử tri hiển thị miễn trừ, và sẽ không cần điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý. Vui lòng liên lạc với sở ghi danh cử tri quận của quý vị để biết thêm chi tiết.

Các cử tri có tôn giáo phản đối không chụp hình hoặc các cử tri không có bất kỳ thẻ căn cước hợp lệ nào có hình ảnh do hậu quả thiên tai hoặc Điền Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý, có thể nộp đơn xin miễn trừ tạm thời về việc xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê ở phía trên hoặc làm theo thủ tục Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý khai báo vì một số thiên tai thảm họa được tuyên bố bởi Tổng Thống Hoa Kỳ hoặc bởi Thống Đốc Texas, có thể bầu một lá phiếu tạm thời, và hiện diện tại văn phòng ghi danh cử tri trong vòng sáu (6) ngày sau ngày bầu cử, và ký tên một tuyên thệ lời thề tôn giáo phản đối hoặc thảm họa do thiên tai, để lá phiếu của cử tri được tính, vui lòng liên lạc với cơ quan ghi danh cử tri quận của quý vị để biết thêm chi tiết.