Nhân Viên Phòng Phiếu
Close Menu

Nhân Viên Phòng Phiếu

Menu

Các Nhân Viên Bầu Cử là những yếu tố cần thiết để bảo đảm sự thành công trong các cuộc bầu cử. Với mỗi cuộc bầu cử, hàng ngàn cư dân của Quận Hạt Harris tận tâm cống hiến để duy trì nền tảng dân chủ -- quá trình bầu cử của chúng tôi. Trung bình, Quận Hạt Harris mở khoảng 750 phòng phiếu cho mỗi Ngày Bầu Cử. 

Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris khuyến khích những ai quan tâm đến việc trở thành nhân viên phòng phiếu cho Ngày Bầu Cử để tìm hiểu thêm về những gì được yêu cầu và cách thức ghi danh. 

Các Nhân Viên Bầu Cử

Tại Texas, ở mức tối thiểu, để hội đủ điều kiện được bổ nhiệm là một nhân viên phòng phiếu thì người đó phải là công dân Hoa Kỳ và là một cử tri hội đủ điều kiện trong khu vực bầu cử. 

Các điều kiện để trở thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Những ai quan tâm để làm việc tại phòng phiếu có thể ghi danh với Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris. 

Mọi người cũng được khuyến khích nên liên lạc với một trong những đảng chính trị lớn để có thể được đề cử làm phụ tá hoặc trưởng ban điều hành phòng phiếu. Các đề cử được thực hiện vào Tháng 6, vì vậy vui lòng liên lạc với đảng càng sớm càng tốt. 

Đảng Dân Chủ

Đảng Cộng Hòa

Tại Texas, theo luật, các trưởng ban điều hành phòng phiếu được quyền mướn nhân viên của họ cho Ngày Bầu Cử. Do đó, người nào quan tâm để làm việc tại phòng phiếu cũng có thể liên lạc trực tiếp với chủ tịch trong phân khu của họ để tình nguyện làm việc cho họ. Để biết ai là chủ tịch trong phân khu của quý vị vui lòng bấm vào ĐÂY.

Nộp Đơn Bây Giờ

Các Nhân Viên Phòng Phiếu Song Ngữ

Ngoài Tiếng Anh, những ai nói và đọc Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, hoặc Tiếng Trung Hoa, được khuyến khích ghi danh để làm việc vào Ngày Bầu Cử bằng cách bấm vào "Điền Đơn Tại Đây" và gửi đi đơn đã điền hoàn tất. Các Nhân Viên Song Ngữ rất cần thiết để trợ giúp các trưởng ban phụ trách bầu cử với những nổ lực của họ và để tuân thủ những luật pháp của tiểu bang và liên bang liên quan đến việc trợ giúp ngôn ngữ tại phòng phiếu.  

Nộp Đơn Bây Giờ

Huấn luyện Bầu Cử

Tất cả các nhân viên làm việc cho Bầu Cử Sớm và Ngày Bầu Cử bắt buộc phải tham gia lớp huấn luyện. Bao gồm hai phần - các thủ tục bầu cử và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) - Các lớp bao gồm các hướng dẫn về thiết bị và các thủ tục bầu cử, cũng như các cập nhật của bộ luật bầu cử tiểu bang và liên bang. 

Ghi Danh cho Lớp Huấn Luyện Hôm Nay

Trước mỗi cuộc bầu cử, Quận Hạt Harris cung cấp các lớp huấn luyện toàn diện, theo từng vai trò cụ thể cho tất cả các nhân viên phòng phiếu. Các lớp học được mở theo cách đích thân đến lớp hoặc dưới dạng hội thảo trực tuyến với các giảng viên hướng dẫn trực tiếp qua Zoom.

Các Yêu Cầu Lớp Huấn Luyện

Các Học Sinh Nhân Viên Phòng Phiếu

Ở Texas, các học sinh trung học từ 16 tuổi trở lên có thể làm việc như những nhân viên bầu cử. Các Học Sinh Trung Học Làm Nhân Viên Phòng Phiếu phài tham dự lớp huấn luyện, được trả lương và nhận được lý do vắng mặt ở trường học.

Làm thế nào để tôi được trở thành một Học Sinh Trung Học Làm Nhân Viên Phòng Phiếu

Mục đích của Học Sinh Trung Học Làm Nhân Viên Phòng Phiếu gồm có hai phần:

Để giới thiệu đến các học sinh trung học quá trình bầu cử và truyền cảm hứng cho họ với sự quan tâm đến chính phủ của họ, và cũng cung cấp thêm nguồn năng lực cho các cơ quan chính quyền bầu cử là những người có thể làm việc tại các phòng phiếu. 

Các học sinh trung học đã quan tâm để làm việc như những nhân viên phòng phiếu phải:

  • Từ 16 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử
  • Đã ghi danh vào một trường công lập, tư thục, hoặc đã hội đủ tiêu chuẩn học tại nhà. 
  • Là một công dân Hoa Kỳ. 
  • Có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ và hiệu trưởng trường học của họ (hoặc phụ huynh/người giám hộ hợp pháp cho các học sinh học tại nhà).
  • Tham gia các lớp huấn luyện trước Ngày Bầu Cử.

Để chấp nhận hoặc từ chối sự bổ nhiệm quý vị


Người được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Điều Hành Phòng Phiếu phải hoàn tất phần đầu của mẫu đơn trên mạng ngay sau khi đã nhận được Thông Báo Bổ Nhiệm từ Văn Phòng Ty Bầu Cử. 

Các phần còn lại của mẫu đơn trên mạng có thể được hoàn tất bởi Trưởng Ban Điều Hành Phòng Phiếu khi trưởng ban điều hành phòng phiếu chọn các nhân viên của họ, bao gồm các nhân viên song ngữ (nếu có). Tất cả các nhân viên phòng phiếu bắt buộc phải tham gia lớp huấn luyện.

Vui lòng cung cấp thông tin các nhân viên phòng phiếu của quý vị càng sớm càng tốt. 

Cung Cấp Dụng Cụ và Thiết Bị Cho Ngày Bầu Cử


Các Thẩm phán chủ tọa phải nhận Thiết bị Bầu cử của họ trước Ngày Bầu cử và Bỏ phiếu Sớm. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng bầu cử theo số (713) 755-6965.
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2022 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo