Các Ứng Cử Viên
Close Menu

Các Ứng Cử Viên

Menu

Luật Texas yêu cầu các viên chức đương nhiệm và các ứng cử viên của quận hạt phải nộp các hồ sơ cần thiết để tuân thủ các điều luật về vận động tranh cử và tài chánh. Ngoài ra, các viên chức đương nhiệm, các ứng cử viên và một số giám đốc của quận hạt được yêu cầu nộp báo cáo tài chánh cá nhân.

Tài Chánh Vận Động Tranh Cử


THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris chịu trách nhiệm cho việc thiết lập sẵn các mẫu đơn báo cáo tài chánh vận động tranh cử cho những người nộp hồ sơ. Tuy nhiên, Ty Bầu Cử không chịu trách nhiệm việc gửi các thông báo đến những người nộp hồ sơ để điền hồ sơ.

Ai Có Thể nộp hồ sơ với Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris?

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris nhận các hồ sơ từ các viên chức và các ứng cử viên cho Thẩm Phán Quận, Ủy Viên Quận, Biện Lý Quận, Công Tố Viên, Cảnh Sát Trưởng, Giám Đốc Định Thuế-Thu Thuế Quận, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận, Giám Đốc Hành Chánh Địa Hạt, Thủ Quỹ Quận, Cảnh Sát Viên, Chánh Án Hòa Giải, và Chánh Án Quận hoặc Tòa Án Kiểm Nhận Quận.
1001 Preston, 4th Floor, Houston, Texas 77002.

NỘP HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến trên trang mạng này sẽ cho phép Các Viên Chức, Các Ứng Cử Viên Quận Hạt, các thành viên ủy ban được ủy quyền và nhân viên phòng nhân sự được ủy quyền sử dụng internet để nộp các báo cáo đóng góp và chi tiêu của cuộc vận động tranh cử đã được lưu vào máy tính của họ.

HỆ THỐNG NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Những Lịch Trình & Mẫu Đơn


Để tạo điều kiện và thực hiện quá trình hoàn tất chiến dịch và biểu mẫu công khai tài chính cá nhân hiệu quả hơn, Ủy Ban Nội Quy Texas (TEC) cung cấp phần mềm có thể được tải xuống và được sử dụng để tạo và in ra các tài liệu PDF cần thiết để nộp cho Văn Phòng Ty Bầu Cử.

Tranh Cử Chức Vụ Công Quyền


Hướng Dẫn Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2024

Để cung cấp thông tin về quá trình bầu cử cho tất cả những người dân Texas, văn phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang đã chuẩn bị hướng dẫn này với kỳ vọng rằng thông tin nhiều hơn sẽ dẫn đến sự tham gia vào quá trình bầu cử nhiều hơn.

Nộp Đơn Cho Một Vị Trí Trên Lá Phiếu Cấp Quận Hạt Như Một Ứng Cử Viên Độc Lập

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Quận Hạt như một ứng cử viên Độc Lập phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu với Thẩm Phán Quận Hạt Harris:


Thẩm Phán Quận Hạt Harris Lina Hidalgo

1001 Preston, Suite 911 Houston, Texas 77002

Phone: 713-274-7000 Fax: 713-755-8379

Nộp Đơn Cho Một Ví Trí Trên Lá Phiếu Ở Một Phân Khu Chính Trị Cho Cuộc Bầu Cử Không Đảng Phái

Mỗi cá nhân tranh cử cho một ví trí trên lá phiếu trong phân khu chính trị khác với Quận Hạt phải nộp cho cơ quan được chỉ định trong phân khu chính trị nơi chức vụ đang được tranh cử. Ví dụ, một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ trong Hội Đồng Thành Phố Houston phải nộp đơn cho Thư Ký Thành Ph của Thành Phố Houston. Và, một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ của Hội Đồng Khu Học Chánh Độc Lập phải nộp đơn với cơ quan được chỉ định trong phân khu chính trị đó.

Nộp Đơn Cho Một Vị Trí Trên Lá Phiếu Cho Các Cuộc Bầu Cử Theo Đảng

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Liên Bang, Tiểu Bang hoặc Quận Hạt đại diện cho một trong những đảng chính trị lớn phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu tại trụ sở chính của đảng mà họ ưa thích.

Nộp Đơn Cho Một Vị Trí Trên Lá Phiếu Cấp Tiểu Bang Như Một Ứng Cử Viên Độc Lập

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Liên Bang hoặc Tiểu Bang như một ứng cử viên Độc Lập phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu với Tổng Trưởng Tiểu Bang.

Để biết thêm thông tin, gọi 1-800-252-VOTE (8683), 512-463-5650 hoặc truy cập trang mạng http://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

Những Đơn Tài Chánh Vận Động Tranh Cử Cho Các Phân Khu Chính Trị Khác Với Các Chức Vụ Liên Bang, Tiểu Bang Và Quận Hạt

Những cá nhân đang tranh cử cho chức vụ công quyền phải nộp các Mẫu Đơn Bổ Nhiệm Thủ Quỹ Vận Động Tranh Cử và các Báo Cáo Tài Chánh Vận Động Tranh Cử với cơ quan được chỉ định trong khu vực pháp lý nơi họ đang tranh cử chức vụ. Ví dụ, tại Thành Phố Houston, thẩm quyền sẽ là Thư Ký Thành Phố.

Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc:

  • Địa chỉ văn phòng
  • Texas Ethics Commission
  • 201 East 14th St., 10th Floor
  • Austin, TX 78701
  • Địa chỉ gửi thư
  • Texas Ethics Commission
  • P. O. Box 12070
  • Austin, TX 78711-2070

Theo luật, Ủy Ban Nội Quy Texas là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các luật liên quan đến các khoản đóng góp và chi tiêu chính trị và công khai tài chánh cá nhân của các viên chức tiểu bang.

Quý vị cũng có thể gọi cho Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris tại số 713.755.6965.

Những Tài Chánh Cá Nhân


Mỗi viên chức quận hạt và nhân viên theo quy định của Chương 159 của Bộ Luật Chánh Quyền Địa Phương phải nộp Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân hàng năm (PFS).

PFS phải được nộp trước Ngày 30 Tháng 4 mỗi năm.

 Địa Chỉ Văn Phòng:   Harris County Clerk's Office 201 Caroline, Lầu 3, Houston, TX 77002 

 Địa Chỉ Gửi Thư:  P.O. Box 1525, Houston, TX 77251-1525.

Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris có trách nhiệm gửi hai bản sao của mẫu Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân cho các thành viên của Ủy Viên Hội Đồng Quận, Biện Lý Quận và Chánh Án Hòa Giải.

Điều quan trọng hãy nhớ rằng tất cả các ứng cử viên ra tranh cử cho cuộc bầu cử, bao gồm các ứng cử viên không có đối thủ, cũng phải nộp một bản PFS trước cuộc bầu cử sơ bộ.

Để bảo đảm nộp đúng thời hạn, yêu cầu tất cả mọi người phải nộp một bản PFS, nên xem lại những ngày hạn chót cho các Lịch Trình Nộp Đơn của Tổng Trưởng Tiểu Bang.

Tìm Kiếm Các Hồ Sơ Tài Chánh


Đây là chính sách của Ủy Viên Hội Đồng Quận Harris khuyến khích sự cởi mở của chính phủ. Để phù hợp với chính sách này, quý vị sẽ tìm thấy trên trang này cách truy cập Các Báo Cáo Đóng Góp và Chi Tiêu Vận Động Tranh Cử của các văn phòng quận hạt khác nhau, các hồ sơ Xung Đột Lợi Ích, Thiện Nguyện Viên Ghi Danh của Các Vận Động Hành Lang, và các hồ sơ Bạch Hóa Tài Chánh Cá Nhân cho một số viên chức quận hạt.

CÁC BÁO CÁO ĐÓNG GÓP VÀ CHI TIÊU VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO CÁC VĂN PHÒNG QUẬN HẠT KHÁC NHAU

NỘP HỒ SƠ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

GHI DANH TỰ NGUYỆN CỦA VẬN ĐỘNG HÀNH LANG

BẠCH HÓA TÀI CHÁNH CÁ NHÂN CHO MỘT SỐ VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN QUẬN HẠT

Các Viên Chức Dân Cử


Danh sách các viên chức dân cử, thông tin liên lạc của từng văn phòng và liên kết đến các trang web của văn phòng họ, và các bản đồ của từng khu vực có liên quan. Để tìm kiếm các viên chức dân cử trong khu vực bầu cử của quý vị, hãy vào trang Hướng Dẫn Tìm Phân Khu Bầu Cử Của Cử Tri.

Danh Sách tất cả Các Viên Chức Dân Cử Của Quận Hạt Harris

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo