Các Ứng Cử Viên
Close Menu

Các Ứng Cử Viên

Menu

Luật Texas yêu cầu các viên chức đương nhiệm và các ứng cử viên của quận hạt phải nộp các hồ sơ cần thiết để tuân thủ các điều luật về vận động tranh cử và tài chánh. Ngoài ra, các viên chức đương nhiệm, các ứng cử viên và một số giám đốc của quận hạt được yêu cầu nộp báo cáo tài chánh cá nhân.

TÀI CHÁNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ


THÔNG BÁO NỘP ĐƠN

Ty Bầu Cử chịu trách nhiệm phải có sẵn các mẫu đơn vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh cho những người nộp đơn. Tuy nhiên, Ty Bầu Cử không bắt buộc phải gửi những thông báo điền đơn đến những người nộp đơn.

NHỮNG AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN VỚI TY BẦU CỬ?

Văn Phòng Điều Hành Ty Bầu Cử nhận hồ sơ từ các viên chức và các ứng cử viên cho Thẩm Phán Quận Hạt, Ủy Viên Quận, Biện Lý Quận, Biện Lý Khu Vực, Cảnh Sát Trưởng, Giám Đốc Định Thuế-Thu Thuế Quận, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận, Giám Đốc Hành Chánh Địa Hạt, Thủ Quỹ Quận, Các Nhân Viên Cảnh Sát, Chánh Án Hòa Giải,  và Chánh Án Quận hoặc Chánh Tòa Án Kiểm Nhận về di chúc tại:
1001 Preston, 4th Floor, Houston, Texas 77002.

Electronic Filing Submissions

This online web filing system will allow County Officeholders, Candidates, authorized committee members and other authorized personnel to use an internet browser to file campaign contribution and expenditure reports that have been saved to their computer.

ONLINE FILING SYSTEM

NHỮNG LỊCH TRÌNH & MẪU ĐƠN


TRANH CỬ CHỨC VỤ CÔNG QUYỀN


Hướng Dẫn Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2022 - Tranh Cử Cho Các Chức Vụ Tiểu Bang, Khu Vực hoặc Quận Hạt

Để cung cấp thông tin về quá trình bầu cử cho tất cả những người dân Texas, văn phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang đã chuẩn bị hướng dẫn này với kỳ vọng rằng thông tin nhiều hơn sẽ dẫn đến sự tham gia vào quá trình bầu cử nhiều hơn.

NỘP ĐƠN CHO MỘT VÍ TRÍ TRÊN LÁ PHIẾU CẤP QUẬN HẠT NHƯ MỘT ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Quận Hạt như một ứng cử viên Độc Lập phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu với Thẩm Phán Quận Hạt Harris:

  • Thẩm Phán Quận Hạt Harris Lina Hidalgo
  • 1001 Preston, Suite 911
    Houston, Texas 77002
  • Phone: 713-274-7000
  • Fax: 713-755-8379

Nộp Đơn Cho Một Ví Trí Trên Lá Phiếu Ở Một Phân Khu Chính Trị Cho Cuộc Bầu Cử Độc Lập

Mỗi cá nhân tranh cử cho một ví trí trên lá phiếu trong phân khu chính trị khác với Quận Hạt phải nộp cho cơ quan được chỉ định trong phân khu chính trị nơi chức vụ đang được tranh cử. Ví dụ, một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ trong Hội Đồng Thành Phố Houston phải nộp đơn cho Thư Ký của Thành Phố Houston. Và, một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ của Hội Đồng Khu Học Chánh Độc Lập phải nộp đơn với cơ quan được chỉ định trong phân khu chính trị đó.

NỘP ĐƠN CHO MỘT VỊ TRÍ TRÊN LÁ PHIẾU CHO CÁC CUỘC BẦU CỬ THEO ĐẢNG

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Liên Bang, Tiểu Bang hoặc Quận Hạt đại diện cho một trong những đảng chính trị lớn phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu tại trụ sở chính của đảng mà họ ưa thích.

NỘP ĐƠN CHO MỘT VÍ TRÍ TRÊN LÁ PHIẾU CẤP TIỂU BANG NHƯ MỘT ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Liên Bang hoặc Tiểu Bang như một ứng cử viên Độc Lập phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu với Tổng Trưởng Tiểu Bang. Để biết thêm thông tin, gọi 1-800-252-VOTE (8683), 512-463-5650 hoặc truy cập trang mạng http://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

TÀI CHÁNH CÁ NHÂN


Mỗi viên chức quận hạt và nhân viên theo quy định của Chương 159 của Bộ Luật Chánh Quyền Địa Phương phải nộp Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân hàng năm (PFS).

PFS phải được nộp trước Ngày 30 Tháng 4 mỗi năm với Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris tại 201 Caroline, Lầu 3, Houston, TX 77002 hoặc gửi thư tới P.O. Box 1525, Houston, TX 77251-1525

Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris có trách nhiệm gửi hai bản sao của mẫu Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân cho các thành viên của Ủy Viên Hội Đồng Quận, Biện Lý Quận và Chánh Án Hoà Giải.

Điều quan trọng hãy nhớ rằng tất cả các ứng cử viên ra tranh cử cho cuộc bầu cử, bao gồm các ứng cử viên không có đối thủ, cũng phải nộp một bản PFS trước cuộc bầu cử sơ bộ.

Để bảo đảm nộp đúng thời hạn, yêu cầu tất cả mọi người phải nộp một bản PFS, nên xem lại những ngày hạn chót cho các Lịch Trình Nộp Đơn của Tổng Trưởng Tiểu Bang.

TÌM KIẾM HỒ SƠ TÀI CHÁNH


Đây là chính sách của Ủy Viên Hội Đồng Quận Harris khuyến khích sự cởi mở của chính phủ. Để phù hợp với chính sách này, quý vị sẽ tìm thấy trên trang này cách truy cập Các Báo Cáo Đóng Góp và Chi Tiêu Vận Động Tranh Cử của các văn phòng quận hạt khác nhau, hồ sơ Xung Đột Lợi Ích, Ghi Danh Tự Nguyện của Vận Động Hành Lang, và hồ sơ Bạch Hóa Tài Chánh Cá Nhân cho một số viên chức quận hạt.

CÁC BÁO CÁO ĐÓNG GÓP VÀ CHI TIÊU VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO CÁC VĂN PHÒNG QUẬN HẠT KHÁC NHAU

NỘP HỒ SƠ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

GHI DANH TỰ NGUYỆN CỦA VẬN ĐỘNG HÀNH LANG

BẠCH HÓA TÀI CHÁNH CÁ NHÂN CHO MỘT SỐ CÔNG CHỨC QUẬN HẠT VÀ NHÂN VIÊN

Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo