Các Bản Đồ Phân Khu Bầu Cử & Khu Vực Pháp Lý
Close Menu

Các Bản Đồ Phân Khu Bầu Cử & Khu Vực Pháp Lý

Menu
Menu

Quý vị có thể xem và tải xuống Các Bản Đồ Pháp Lý của Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố và Các Vùng Phụ Cận, Các Khu Vực Dân Biểu Hoa Kỳ, Ủy Viên Hội Đồng Quận Hạt, JP/Nhân Viên Cảnh Sát, Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang, ISD, Các Khu Vực Dân Biểu Tiểu Bang và Các Khu Vực Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang. Một bản đồ có thể được lưu lại sau khi chọn và bản đồ đã được hiện lên bằng cách chọn "Save" trên máy của quý vị nếu quý vị muốn, lưu lại vào một nơi trên máy tính của quý vị.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN GHI DANH CỬ TRI ĐỂ KẾT NỐI VỚI QUẢNG CÁO HOẶC GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM HAY CÁC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÀ MỘT HÀNH VI PHẠM TỘI.

Xem Bộ Luật Bầu Cử Texas Ann. §18.009.

Các Bản Đồ Phân Khu Bầu Cử


Tải Xuống Tất Cả (số zip) (zip ~251MB)

Các Bản Đồ Khu Vực Pháp Lý


Các Phân Khu Bầu Cử Quận Hạt Harris


Các Khu Vực Dân Biểu Hoa Kỳ

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Khu Học Chánh Độc Lập

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Khu Vực Dân Biểu Tiểu Bang

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố/Vùng Phụ Cận Thành Phố Houston

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Ủy Viên Quận Hạt

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

JP/Nhân Viên Cảnh Sát

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Các Khu Vực Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Cơ Quan Các Dịch Vụ Khẩn Cấp

Tải Xuống Tất Cả (số zip)

Các Phân Khu Bầu Cử Trong Cộng Đồng

Tải Xuống Tất Cả (số zip)
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo