Hướng Dẫn Tìm Phân Khu Bầu Cử Của Cử Tri
Close Menu

Hướng Dẫn Tìm Phân Khu Bầu Cử Của Cử Tri

Menu
Menu

Những bản đồ này được tạo ra với mục đích phân định ranh giới khu vực bầu cử của Quận Hạt Harris. Mặc dù tất cả các biện pháp hợp lý đã được thực hiện để bảo đảm thông tin có trên bản đồ này là chính xác, nhưng không có bảo đảm nào được đưa ra rằng thông tin đó không có sai sót hoặc thiếu sót. Các bản đồ này có thể được cập nhật khi thông tin chính được thay đổi hoặc nâng cao thường xuyên. Những người dùng có trách nhiệm xác định tính phù hợp của bản đồ đối với mục đích của người dùng.

Để tìm một địa chỉ cụ thể, đánh tên đường vào phần tên đường, không bao gồm các loại tên đường như DR hoặc ST, đánh số nhà vào phần số nhà và nhấn vào nút tìm hoặc nhấn enter. Nếu có nhiều địa chỉ giống nhau, tất cả có thể sẽ hiện lên. Quý vị có thể tìm lại địa chỉ của mình bằng cách đánh tên Thành Phố vào phần Thành Phố hoặc số Zip vào phần Số Zip rồi nhấn nút tìm.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo