Thông Tin ID Cho Cử Tri
Close Menu
Menu

Căn Cước Được Yêu Cầu cho Đích Thân Đi Bầu


Để biết thêm thông tin mới nhất về căn cước được yêu cầu cho đích thân đi bầu, vui lòng vào trang mạng www.votetexas.gov.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Luật Thượng Viện Số 5, được thông qua bởi Cơ Quan Lập Pháp Số 85, Phiên Họp Thường Niên, yêu cầu những cử tri sở hữu căn cước có hình ảnh được chấp thuận cho bầu cử được liệt kê dưới đây phải xuất trình căn cước đó để đích thân đi bầu trong tất cả các cuộc bầu cử ở Texas. Cho các cử tri tuổi từ 18-69, căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể hết hạn không quá bốn năm trước khi được xuất trình để cử tri hội đủ điều kiện tại địa điểm bầu cử. Cho các cử tri từ 70 tuổi trở lên, căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể hết hạn trong bất kỳ khoảng thời gian nào nếu căn cước đó còn hợp lệ. Những cử tri không có sở hữu căn cước có hình ảnh được chấp thuận và không thể có được một trong các căn cước có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê dưới đây một cách hợp lý có thể đưa ra một chứng từ căn cước hỗ trợ và điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý, lưu ý lý do trở ngại của cử tri để có được một căn cước có hình ảnh được chấp thuận, nêu rõ thông tin trong tờ khai là đúng sự thật, người cử tri đó cùng là một người đích thân xuất hiện tại địa điểm bầu cử để ký vào tờ khai và người cử tri phải đối mặt với lý do trở ngại hợp lý trong việc mua một căn cước có hình ảnh được chấp thuận.

Yêu cầu này có hiệu lực ngay lập tức.

Dưới đây là danh sách các ID có hình ảnh được chấp thuận :

 • Bằng lái xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp
 • Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử Texas do DPS cấp
 • Thẻ căn cước cá nhân Texas do DPS cấp
 • Giấy phép mang súng Texas do DPS cấp
 • Thẻ căn cước quân đội Hoa Kỳ có hình ảnh của người đó
 • Giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của người đó
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)

Ngoại trừ Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ không có hết hạn, cho các cử tri tuổi từ 18-69, căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể hết hạn không quá bốn năm trước khi được xuất trình để hội đủ điều kiện tại địa điểm bầu cử. Cho các cử tri từ 70 tuổi trở lên, căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể hết hạn trong bất kỳ khoảng thời gian nào nếu căn cước đó còn hợp lệ.

Các Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử có sẵn tại các văn phòng cấp bằng lái xe DPS trong giờ văn phòng mở cửa bình thường. Tìm vị trí các địa điểm lưu động tại đây.

Dưới đây là danh sách các chứng từ hỗ trợ của ID có thể được xuất trình nếu người cử tri không sở hữu một trong các ID có hình ảnh được chấp thuận và không thể có được một cách hợp lý:

 • Bản sao hoặc bản gốc của chứng từ chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của cử tri, bao gồm cả giấy chứng nhận ghi danh cử tri của cử tri;
 • Bản sao hoặc bản gốc hóa đơn điện nước hiện tại
 • Bản sao hoặc bản gốc kê khai ngân hàng
 • Bản sao hoặc bản gốc ngân phiếu chính phủ 
 • Bản sao hoặc bản gốc phiếu lương 
 • Bản sao hoặc bản gốc của (a) giấy chứng nhận khai sanh nội địa (từ một tiểu bang Hoa Kỳ hay địa hạt) hoặc (b) giấy khai sanh được chấp nhận tại tòa án để xác nhận danh tính của cử tri (có thể bao gồm giấy khai sanh ở nước ngoài).

Sau khi xuất trình một trong các chứng từ hỗ trợ của ID được liệt kê ở trên, cử tri phải điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý.

Các Thủ Tục cho Bầu Cử

Khi cử tri đến một địa điểm bầu cử, cử tri sẽ được yêu cầu xuất trình một trong bảy (7) mẫu ID có hình ảnh được chấp thuận hiện tại hoặc đã hết hạn không quá bốn năm. Nếu cử tri không sở hữu một trong bảy (7) mẫu ID có hình ảnh được chấp thuận và không thể có được do một lý do trở ngại hợp lý, thì cử tri có thể xuất trình một chứng từ hỗ trợ của ID và điền một Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý, lưu ý lý do trở ngại của cử tri để có được ID có hình ảnh được chấp thuận, và chỉ ra rằng người cử tri đó chính là người đã xuất trình chứng từ hỗ trợ của ID.

Theo luật của Tiểu Bang, các viên chức bầu cử vẫn sẽ phải xác định xem tên của cử tri trên căn cước được cung cấp có trùng với tên trong danh sách chính thức của những cử tri đã ghi danh hay không (“OLRV”). Sau khi cử tri xuất trình ID của họ, cho dù đó là dạng ID có hình ảnh được chấp thuận hay dạng chứng từ hỗ trợ của ID, nhân viên bầu cử sẽ so sánh nó với OLRV. Nếu tên trên ID trùng với tên trong danh sách cử tri đã ghi danh, cử tri sẽ tuân theo các thủ tục bình thường để bầu phiếu.

Nếu tên không trùng chính xác nhưng “giống tương tự” với tên trên danh sách ghi danh cử tri (OLRV), thì cử tri sẽ được phép bầu phiếu miễn là cử tri đó ký tên vào một bản tuyên thệ ghi rõ rằng cử tri đó cùng là một người trong danh sách các cử tri đã ghi danh.

Nếu cử tri sở hữu ID có hình ảnh được chấp thuận nhưng không mang theo tới phòng phiếu, thì cử tri đó vẫn được phép bầu lá phiếu tạm thời. Cử tri sẽ có sáu (6) ngày để xuất trình căn cước có hình ảnh được chấp thuận cho văn phòng ghi danh cử tri của quận hạt, hoặc điền vào bản khai thiên tai được đề cập trong Trường Hợp Miễn Trừ/Ngoại Lệ phần dưới đây, nếu không lá phiếu của cử tri sẽ không được tính. Ngoài ra, cử tri sở hữu ID có hình ảnh được chấp thuận nhưng không mang theo tới phòng phiếu có thể chọn cách rời phòng phiếu và quay lại với ID có hình ảnh được chấp thuận nói trên trước khi phòng phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử, nếu cử tri hội đủ điều kiện, hãy bầu lá phiếu thông thường vào thời điểm đó.

Các trường hợp ngoại lệ:

Các cử tri khuyết tật không có ID có hình ảnh được chấp thuận cũng có thể nộp đơn với văn phòng ghi danh cử tri của quận hạt để được miễn trừ vĩnh viễn. Đơn xin phải có văn bản từ Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ chứng nhận ông hay bà đó đã được xác định là khuyết tật, hoặc từ Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh mức khuyết tật ít nhất là 50 phần trăm. Ngoài ra, người nộp đơn phải cho biết ông hay bà đó không có căn cước có hình ảnh được chấp thuận. Những người được miễn trừ khuyết tật sẽ được phép bầu phiếu bằng cách xuất trình giấy chứng nhận ghi danh cử tri của họ có ghi miễn trừ, và sẽ không cần phải điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý. Vui lòng liên lạc với văn phòng ghi danh cử tri quận hạt của quý vị để biết thêm các chi tiết.

Những cử tri có quan điểm tôn giáo kiên định phản đối không chụp hình và những cử tri không xuất trình bất kỳ căn cước có hình ảnh được chấp thuận nào do hậu quả của một số thảm họa thiên tai đã được công bố bởi Tổng Thống Hoa Kỳ hoặc Thống Đốc Tiểu Bang Texas, có thể bầu lá phiếu tạm thời, trong vòng sáu (6) ngày sau ngày bầu cử trình diện tại văn phòng ghi danh cử tri, và ký tên vào bản tuyên thệ phản đối tôn giáo hoặc thảm họa thiên tai, để lá phiếu của quý vị được tính. Vui lòng liên lạc với văn phòng ghi danh cử tri quận hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

1.  Loại căn cước có hình ảnh nào được yêu cầu để hội đủ điều kiện đích thân đi bầu?

Sau đây là danh sách các ID có hình ảnh được chấp thuận tại địa điểm bầu cử:

 • Bằng lái xe Texas do Sở An Toàn Công cộng Texas (DPS) cấp
 • Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử Texas do DPS cấp
 • Thẻ căn cước cá nhân Texas do DPS cấp
 • Giấy phép mang súng Texas do DPS cấp
 • Thẻ căn cước quân đội Hoa Kỳ có ảnh của người đó
 • Giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của người đó
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)

2. ID có hình ảnh được chấp thuận của tôi đã hết hạn. Nó vẫn sẽ dùng được không?

Ngoại trừ Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ không có hết hạn, cho các cử tri từ 18-69 tuổi, căn cước có hình ảnh được chấp thuận phải còn hạn sử dụng hoặc đã hết hạn không quá 4 năm trước khi được xuất trình cho cử tri hội đủ điều kiện tại địa điểm bầu cử. Cho các cử tri từ 70 tuổi trở lên, căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể hết hạn trong bất kỳ khoảng thời gian nào nếu căn cước đó còn hợp lệ.

3. Nếu một cử tri không có bất kỳ ID có hình ảnh được chấp thuận nào phải làm gì?

Nếu cử tri không sở hữu ID có hình ảnh được chấp thuận và cử tri không thể có được ID đó một cách hợp lý, thì cử tri vẫn có thể bầu lá phiếu bình thường bằng cách xuất trình một chứng từ hỗ trợ ID và điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý, lưu ý lý do trở ngại hợp lý của cử tri trong việc có một căn cước có hình ảnh hợp lý, nêu rõ thông tin trong tuyên bố là đúng sự thật, cử tri đó cùng là một người đích thân xuất hiện tại địa điểm bầu cử để ký tên vào bản tuyên bố, và cử tri đó phải đối mặt với lý do trở ngại hợp lý trong việc có một căn cước có hình ảnh được chấp thuận.

Dưới đây là danh sách các chứng từ hỗ trợ của ID:

 • Bản sao hoặc bản gốc của chứng từ chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của cử tri, bao gồm cả giấy chứng nhận ghi danh cử tri của cử tri;
 • Bản sao hoặc bản gốc hóa đơn điện nước hiện tại
 • Bản sao hoặc bản gốc kê khai ngân hàng
 • Bản sao hoặc bản gốc ngân phiếu chính phủ 
 • Bản sao hoặc bản gốc phiếu lương 
 • Bản sao hoặc bản gốc của (a) giấy chứng nhận khai sanh nội địa (từ một tiểu bang Hoa Kỳ hay địa hạt) hoặc (b) giấy khai sanh được chấp nhận tại tòa án để xác nhận danh tính của cử tri (có thể bao gồm giấy khai sanh ở nước ngoài).

Các cử tri khuyết tật có thể nộp đơn với văn phòng ghi danh cử tri quận hạt để được miễn trừ vĩnh viễn việc xuất trình căn cước có hình ảnh được chấp thuận hoặc điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý trong quận hạt. Đơn xin phải có tài liệu bằng văn bản từ văn phòng An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ chứng minh tình trạng khuyết tật của người nộp đơn hoặc từ Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh mức độ khuyết tật ít nhất là 50 phần trăm. Người nộp đơn cũng phải tuyên bố rằng ông/bà đó không có căn cước được quy định bởi Mục 63.0101 của Bộ Luật Bầu cử Texas. Những người được miễn trừ khuyết tật sẽ được phép bầu phiếu khi xuất trình giấy chứng nhận ghi danh cử tri của họ có ghi miễn trừ, và sẽ không cần điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý.

Nếu cử tri tuyên bố rằng họ (a) không sở hữu căn cước có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê ở trên, và cử tri có thể có được một trong các căn cước có hình ảnh được chấp thuận này hoặc (b) một cách hợp lý, nhưng không mang đến địa điểm bầu cử, một trong số bảy căn cước có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê ở trên, cử tri có thể bầu lá phiếu tạm thời tại các phòng phiếu. Tuy nhiên, để lá phiếu tạm thời được tính, cử tri sẽ được yêu cầu trong vòng sáu ngày phải tới văn phòng ghi danh cử tri kể từ ngày bầu cử để xuất trình một trong các ID có hình ảnh ở trên HOẶC, nếu có, hãy nộp một trong các bản tuyên thệ tạm thời được đề cập trong các câu hỏi thường gặp này (FAQs) (ví dụ: phản đối tôn giáo hoặc thảm họa thiên tai), hoặc, nếu có, hội đủ điều kiện cho miễn trừ khuyết tật nêu trong FAQs này, trước sự hiện diện của văn phòng ghi danh cử tri quận hạt. Ngoài ra, cử tri có thể lựa chọn rời khỏi địa điểm bầu cử và quay trở lại trước khi các phòng phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử với một căn cước có hình ảnh được chấp thuận, nếu họ hội đủ điều kiện, hãy bầu lá phiếu thông thường vào thời điểm đó.

Những cử tri có quan điểm tôn giáo kiên định phản đối việc chụp ảnh hoặc không xuất trình căn cước có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê ở trên hoặc điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý do một số thảm họa thiên tai được tuyên bố bởi Tổng Thống Hoa Kỳ hoặc Thống Đốc Tiểu Bang Texas, có thể bầu lá phiếu tạm thời, trong vòng sáu (6) ngày kế tiếp trình diện tại văn phòng ghi danh cử tri sau ngày bầu cử, và ký tên vào bản tuyên thệ phản đối tôn giáo hoặc thảm họa thiên tai, để phiếu bầu của cử tri được tính. Vui lòng liên lạc với văn phòng ghi danh cử tri quận hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

4. Trở ngại hợp lý là gì?

Những trở ngại hợp lý được xác định trong Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý bao gồm thiếu phương tiện di chuyển, khuyết tật hoặc bệnh tật, thiếu giấy khai sinh hoặc các tài liệu khác cần thiết để có được ID có hình ảnh được chấp thuận, lịch trình làm việc, trách nhiệm gia đình, ID bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc đã nộp đơn xin ID có hình ảnh được chấp thuận nhưng chưa nhận được. Quý vị phải hội đủ điều kiện cho một trong những trở ngại hợp lý này để điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý. Một người có thể bị truy tố về tội khai man theo Chương 37, Bộ Luật Hình Sự, hoặc Mục 63.0013 của Bộ Luật Bầu Cử Texas đã cung cấp bản báo cáo sai hoặc thông tin sai về Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý.

5. Nếu cử tri không mang theo bất kỳ ID nào tới phòng phiếu và họ không có miễn trừ khuyết tật thì phải làm gì?

Nếu cử tri không có ID có hình ảnh được chấp thuận, và không có hoặc không mang theo chứng từ hỗ trợ của ID để xuất trình liên quan đến Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý, hoặc nếu cử tri không có trở ngại hợp lý để có được một ID có hình ảnh được chấp thuận, hoặc nếu cử tri có, nhưng không mang theo, thì cử tri có thể bầu lá phiếu tạm thời tại các phòng phiếu. Tuy nhiên, để lá phiếu tạm thời được tính, trong vòng sáu ngày kế tiếp cử tri sẽ được yêu cầu tới văn phòng ghi danh cử tri của quận hạt kể từ ngày bầu cử để xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận HOẶC nộp một trong các bản tuyên thệ tạm thời được nêu ở trên (phản đối tôn giáo hoặc thảm họa thiên tai) với sự hiện diện tại văn phòng ghi danh cử tri quận hạt.

Cách khác, cử tri sở hữu ID có hình ảnh được chấp thuận nhưng không mang theo tới phòng phiếu, hoặc một cử tri không sở hữu ID có hình ảnh được chấp thuận, và có trở ngại hợp lý, có thể chọn cách rời phòng phiếu và quay lại trước khi các phòng phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử với một ID có hình ảnh được chấp thuận để bầu lá phiếu thông thường vào thời điểm đó. Ngoài ra, một cử tri không sở hữu, không thể có được một ID có hình ảnh được chấp thuận một cách hợp lý, nhưng không mang theo mẫu chứng từ hỗ trợ của ID đến phòng phiếu, có thể chọn cách rời phòng phiếu và quay lại trước khi các phòng phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử với mẫu chứng từ hỗ trợ của ID nói trên để điền bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý và, nếu họ hội đủ điều kiện, hãy bầu lá phiếu thông thường vào thời điểm đó.

6. Nếu ID có hình ảnh được chấp thuận của tôi bị mất, bị đánh cắp, bị đình chỉ, bị thu hồi hoặc đã hết hạn hơn bốn năm thì phải làm sao?

Cử tri có căn cước có hình ảnh đã bị mất, bị đánh cắp, bị đình chỉ, bị thu hồi hoặc, cho các cử tri từ 18-69 tuổi, ID đã hết hạn hơn bốn năm, không sở hữu một trong các ID có hình ảnh được chấp thuận, và, nếu cử tri đó không thể có được một căn cước thay thế một cách hợp lý về căn cước đã bị mất, bị đánh cắp, bị đình chỉ, bị thu hồi hoặc hết hạn hoặc một dạng ID có hình ảnh được chấp thuận khác, cử tri hội đủ điều kiện để xuất trình một mẫu chứng từ hỗ trợ của ID, điền Bản Khai Lý Do Trở Ngại Hợp Lý, và, giả sử họ hội đủ điều kiện, hãy bầu lá phiếu bình thường.

7.  Tên tôi trên ID có hình ảnh được chấp thuận của tôi và/hoặc chứng từ hỗ trợ ID của tôi không trùng chính xác với tên tôi trên thẻ ghi danh cử tri của tôi. Tôi vẫn có thể bầu phiếu không?

Các viên chức bầu cử sẽ xem xét ID và nếu tên "giống tương tự" với tên trong danh sách các cử tri đã ghi danh của họ, quý vị vẫn có thể bầu phiếu, nhưng quý vị cũng sẽ phải nộp một bản tuyên thệ rằng quý vị cùng là một người trong danh sách các cử tri đã ghi danh.

8. “Giống tương tự” nghĩa là gì?

Tên của cử tri được coi là giống tương tự nếu áp dụng cho một hoặc nhiều hơn các trường hợp sau:

 1. Tên trên ID hơi khác với một hoặc nhiều hơn tên trong danh sách chính thức của các cử tri đã ghi danh.
 2. Tên trên ID của cử tri hoặc trong danh sách các cử tri đã ghi danh là tên tắt thay thế tên chính thức của cử tri. Ví dụ: Bill cho William hoặc Beto cho Alberto.
 3. Tên của cử tri gồm những tên viết tắt, tên đệm, hoặc tên cũ không có trong danh sách chính thức của những cử tri đã ghi danh hoặc trên ID của cử tri.
 4. Tên, tên đệm, tên cũ hoặc tên viết tắt của tên cử tri cho thấy một sự khác biệt trên ID được xuất trình trong danh sách các cử tri đã ghi danh.

Khi xem xét thực sự một cái tên có tương tự giống hay không, các viên chức bầu cử cũng sẽ xem xét thông tin trên ID được xuất trình có trùng với các yếu tố của thông tin cử tri trong danh sách chính thức những cử tri đã ghi danh như là địa chỉ cư trú hoặc ngày sinh của cử tri.

9. Có thay đổi nào trong quá trình bầu phiếu qua thư hay không?

Không có thay đổi nào trong quá trình bầu phiếu qua thư với hầu hết các cử tri. Đặc biệt, không có thay đổi nào về thủ tục cho những cử tri đang bầu phiếu qua thư sau lần đầu tiên bầu qua thư, và cho những cử tri lần đầu tiên sẽ không bị yêu cầu xuất trình căn cước theo Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bầu Phiếu của liên bang để bầu phiếu bằng thư.

10. Địa chỉ trên ID của tôi (ID có hình ảnh được chấp thuận, hoặc chứng từ hỗ trợ ID nếu tôi hội đủ điều kiện) phải trùng với địa chỉ của tôi trong danh sách chính thức của những cử tri đã ghi danh tại thời điểm bầu phiếu để nó được chấp nhận như là ID không?

Không. Không có yêu cầu so sánh địa chỉ.

11.  Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử do DPS cấp vẫn được chấp nhận không?

Có. Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử hiện có thể sử dụng, và vẫn sẽ là một dạng ID có hình ảnh được chấp thuận. Thông tin về cách lấy chứng nhận căn cước bầu cử có thể tìm tại www.dps.texas.gov. Quý vị cũng có thể liên lạc với DPS qua số điện thoại (512) 424-2600 để biết thêm thông tin.

Chúng tôi hy vọng quý vị đã tìm thấy thông tin hữu ích này. Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua số điện thoại 713-755-6965 hoặc gửi email cho chúng tôi.