Ngày Cuối Cùng để Nhận Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư - Harris Votes > Event-Calendar-vi-vn
Close Menu
Menu
Lịch trình bầu cử

Ngày Cuối Cùng để Nhận Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Return
Thg5 06, 7:00 A — Thg5 06, 7:00 A   
Event details

Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 5, 2023 (ngày bầu cử) lúc 7 giờ tối nếu phong bì không có đóng dấu bưu điện, HOẶC Thứ Hai, Ngày 8 Tháng 5, 2023 (ngày làm việc tiếp theo sau Ngày Bầu Cử) lúc 5 giờ chiều nếu phong bì có đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối tại nơi có cuộc bầu cử ngay trong Ngày Bầu Cử (trừ khi hạn chót được áp dụng cho các cử tri trong quân đội hay ở nước ngoài)

  • Time
    Thg5 06, 7:00 A — Thg5 06, 7:00 A
An error has occurred. Error: DNNGo_xEvent is currently unavailable.
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo