Ngày Cuối Cùng Nộp Hồ Sơ để Có Tên trên Lá Phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử (CHỈ DÀNH cho Các Khu Vực Chính Trị Địa Phương) - Harris Votes > Event-Calendar-vi-vn
Close Menu
Menu
Lịch trình bầu cử

Ngày Cuối Cùng Nộp Hồ Sơ để Có Tên trên Lá Phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử (CHỈ DÀNH cho Các Khu Vực Chính Trị Địa Phương)

Return
Thg2 17, 5:00 A — Thg2 17, 5:00 A   
Event details

Những ngày hạn chót nộp hồ sơ: thông thường, hạn chót nộp hồ sơ là 78 ngày trước Ngày Bầu Cử. Bộ Luật Bầu Cử có thể cung cấp ngày hạn chót nộp hồ sơ khác nhau cho cuộc bầu cử đặc biệt. Xem Mục 201.054 của Bộ Luật Bầu Cử Texas (“Bộ Luật”). Những ngày hạn chót cho ứng cử viên ghi thêm cho các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử đặc biệt có thể khác nhau. Xem lịch trình đầy đủ của ngày bầu cử này để biết thêm chi tiết. Hạn chót cho ứng cử viên ghi thêm cho hầu hết các cuộc bầu cử đặc biệt địa phương (thành phố, trường học, các nơi khác) hiện nay là cùng ngày với hạn chót nộp hồ sơ để có tên trên lá phiếu. Mục 201.054.

Nếu không có ứng cử viên cho một nhiệm kỳ bốn năm đã nộp hồ sơ để có tên trên lá phiếu cho văn phòng của thành phố, hạn chót nộp hồ sơ cho văn phòng đó được gia hạn đến 5 giờ chiều của ngày thứ 57 trước cuộc bầu cử. Cho cuộc bầu cử Ngày 6 Tháng 5, 2023, là Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 3, 2023. Cho cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng 11, 2023, là Thứ Hai, Ngày 11 Tháng 9, 2023. Xem Mục 143.008 của Bộ Luật Bầu Cử.

  • Time
    Thg2 17, 5:00 A — Thg2 17, 5:00 A
    Upcoming dates
    Thg2 17, 5:00 A
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo