Ngày Cuối Cùng để Nhận Lá Phiếu Bầu Bằng Thư - Harris Votes > Event-Calendar-vi-vn
Close Menu
Menu
Lịch trình bầu cử

Ngày Cuối Cùng để Nhận Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Return
Thg11 DD, YYYY — Thg11 DD, YYYY   
Event details

Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 11, 2022 (Ngày Bầu Cử) lúc 7 giờ tối nếu phong bì không có đóng dấu bưu điện, HOẶC Thứ Tư, Ngày 9 Tháng 11, 2022 (ngày làm việc tiếp theo sau Ngày Bầu Cử) lúc 5 giờ chiều nếu phong bì có đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối tại nơi có cuộc bầu cử ngay trong Ngày Bầu Cử (trừ khi hạn chót được áp dụng cho các cử tri trong quân đội hay ở nước ngoài).

Những ngày hạn chót khác nhau được áp dụng cho ngày cuối cùng để nhận các lá phiếu gửi bằng thư như sau: 1) các cử tri không trong quân đội và trong quân đội đã gửi các lá phiếu từ nước ngoài và đã nộp Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư (“ABBM”) bình thường, 2) các cử tri không trong quân đội đã gửi các lá phiếu từ nước ngoài và đã nộp Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (“FPCA”), và (3) các cử tri trong quân đội đã gửi các lá phiếu trong quốc nội hoặc từ nước ngoài và đã nộp Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang. Xem Các Mục 86.007, 101.001 và 101.057 của Bộ Luật Bầu Cử. Vui lòng liên lạc với Ty Bầu Cử của Văn Phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas tại số 1-800-252-VOTE (8683) để biết thêm chi tiết.

  • Time
    Thg11 DD, YYYY — Thg11 DD, YYYY
    Upcoming dates
    Thg11 08, 12:00 A
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2022 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo