Ngày Cuối Cùng Nộp Hồ Sơ để Có Tên trên Lá Phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử (Chỉ Dành cho Các Khu Vực Chính Trị Địa Phương) - Harris Votes > Event-Calendar-vi-vn
Close Menu
Menu
Lịch trình bầu cử

Ngày Cuối Cùng Nộp Hồ Sơ để Có Tên trên Lá Phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử (Chỉ Dành cho Các Khu Vực Chính Trị Địa Phương)

Return
Thg8 22, 5:00 A — Thg8 22, 5:00 A   
Event details

Những ngày hạn chót nộp hồ sơ: thông thường, hạn chót nộp hồ sơ là 78 ngày trước Ngày Bầu Cử. Bộ Luật Bầu Cử có thể cung cấp hạn chót nộp hồ sơ khác cho cuộc bầu cử đặc biệt. Xem Mục 201.054 của Bộ Luật Bầu Cử Texas (“Bộ Luật”). Những ngày hạn chót cho ứng cử viên ghi thêm cho các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử đặc biệt có thể khác nhau; hầu hết hạn chót cho các cuộc bầu cử đặc biệt địa phương (thành phố, trường học, các nơi khác) hiện nay là cùng ngày với hạn chót nộp đơn để có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử Tháng Năm hoặc cuộc bầu cử Tháng Mười Một.

  • Time
    Thg8 22, 5:00 A — Thg8 22, 5:00 A
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2022 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo