Lưu Trữ
Close Menu
Menu

Tổng số cử tri đã ghi danh sẽ liên tục thay đổi như khi các cử tri chuyển chỗ ở đến, dọn ra và xung quanh quận hạt. Nói chung là 55 ngày trước Ngày Bầu Cử, hệ thống bầu cử được sắp đặt, kiểm tra và những lá phiếu đầu tiên sẽ được gửi ra 45 ngày trước Ngày Bầu Cử. Tại thời điểm này, số lượng cử tri đã ghi danh được xác định từ hồ sơ của Ty Bầu Cử sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử. Do đó, số cử tri đã ghi danh trên các báo cáo phản ánh gần đúng số lượng cử tri đã ghi danh khoảng 55 ngày trước Ngày Bầu Cử và không thể giống với số cử tri đã ghi danh hiện tại hội đủ điều kiện đi bầu trong thời gian Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử.
Date
Election
Cumulative Report
Canvass Report
May 04, 2019
Joint Election
March 05, 2019
Special Runoff Election for State Representative District 145
January 29, 2019
State Representative District 145 Special Election To Fill A Vacancy
December 11, 2018
State Senate District 6 Special Election To Fill A Vacancy
November 06, 2018
General & Special Elections
August 25, 2018
Harris County Flood Control Dist Bond Election
June 16, 2018
Klein Independent School District Tax Ratification
May 22, 2018
Democratic Party Primary Runoff
May 22, 2018
Republican Party Primary Runoff
May 05, 2018
Special Election to Fill Vacancy for City of Houston, Council Member, District K
March 06, 2018
Democratic Party Primary
March 06, 2018
Republican Party Primary
December 09, 2017
Joint Runoff Elections
November 07, 2017
General and Special Election
June 10, 2017
City of Pasadena Runoff Election
May 06, 2017
Joint Election
December 10, 2016
Houston ISD Runoff Election for Trustee, District VII
December 10, 2016
City of Baytown Runoff Election for Councilmember District 3
November 08, 2016
General and Special Elections
May 24, 2016
Democratic Party Primary Runoff
May 24, 2016
Republican Party Primary Runoff
May 07, 2016
Special Election to Fill Vacancy for State Representative District 139
March 01, 2016
Democratic Party Primary
March 01, 2016
Republican Party Primary
December 12, 2015
Joint Runoff Election
Previous 2 Next Total count: 140