Lưu Trữ
Close Menu
Menu

Tổng số cử tri đã ghi danh sẽ liên tục thay đổi khi các cử tri chuyển chỗ ở từ nơi khác đến, dọn ra khỏi quận hạt và trong phạm vi quận hạt. Nói chung là 55 ngày trước Ngày Bầu Cử, hệ thống bầu cử được thiết lập, kiểm tra và những lá phiếu đầu tiên sẽ được gửi ra 45 ngày trước Ngày Bầu Cử. Tại thời điểm này, số lượng các cử tri đã ghi danh được xác định từ các hồ sơ của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris đã dùng trong cuộc bầu cử. Do đó, số cử tri đã ghi danh trên các báo cáo phản ánh số cử tri đã ghi danh khoảng 55 ngày trước Ngày Bầu Cử và không giống với số cử tri đã ghi danh thực tế hội đủ điều kiện bầu phiếu trong thời gian Bầu Cử Sớm và trong Ngày Bầu Cử.
Date
Election
Cumulative Report
Canvass Report
November 07, 2023
General and Special Elections
June 10, 2023
Joint Runoff Election
May 06, 2023
Joint Election
November 08, 2022
November 8 General and Special Elections
November 08, 2022
General and Special Elections - (#5 Provisionals)
June 28, 2022
Precinct Chairman Runoff Election
June 18, 2022
Joint Election Runoff
May 24, 2022
Democratic Primary Runoff Election
May 24, 2022
Republican Primary Runoff Election
May 07, 2022
Joint General & Special Election
March 01, 2022
Democratic Primary Election
March 01, 2022
Republican Primary Election
January 25, 2022
Special Election
December 11, 2021
Joint Runoff Election
November 02, 2021
Joint and General Election
June 15, 2021
Join Runoff Election
May 01, 2021
Joint Election
December 12, 2020
Joint Runoff Election
November 03, 2020
General and Special Elections
July 14, 2020
Democratic Primary Runoff Election
July 14, 2020
Republican Primary Runoff Election
March 03, 2020
Democratic Primary Election
March 03, 2020
Republican Primary Election
January 28, 2020
January Special Runoff SRD 148
December 14, 2019
Joint Runoff Election
1 Next Total count: 141