Lưu Trữ
Close Menu
Menu

Tổng số cử tri đã ghi danh sẽ liên tục thay đổi như khi các cử tri chuyển chỗ ở đến, dọn ra và xung quanh quận hạt. Nói chung là 55 ngày trước Ngày Bầu Cử, hệ thống bầu cử được sắp đặt, kiểm tra và những lá phiếu đầu tiên sẽ được gửi ra 45 ngày trước Ngày Bầu Cử. Tại thời điểm này, số lượng cử tri đã ghi danh được xác định từ hồ sơ của Ty Bầu Cử sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử. Do đó, số cử tri đã ghi danh trên các báo cáo phản ánh gần đúng số lượng cử tri đã ghi danh khoảng 55 ngày trước Ngày Bầu Cử và không thể giống với số cử tri đã ghi danh hiện tại hội đủ điều kiện đi bầu trong thời gian Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử.
Date
Election
Cumulative Report
Canvass Report
May 06, 2023
Joint Election
November 08, 2022
November 8 General and Special Elections
November 08, 2022
General and Special Elections - (#5 Provisionals)
June 28, 2022
Precinct Chairman Runoff Election
June 18, 2022
Joint Election Runoff
May 24, 2022
Democratic Primary Runoff Election
May 24, 2022
Republican Primary Runoff Election
May 07, 2022
Joint General & Special Election
March 01, 2022
Democratic Primary Election
March 01, 2022
Republican Primary Election
January 25, 2022
Special Election
December 11, 2021
Joint Runoff Election
November 02, 2021
Joint and General Election
June 15, 2021
Join Runoff Election
May 01, 2021
Joint Election
December 12, 2020
Joint Runoff Election
November 03, 2020
General and Special Elections
July 14, 2020
Democratic Primary Runoff Election
July 14, 2020
Republican Primary Runoff Election
March 03, 2020
Democratic Primary Election
March 03, 2020
Republican Primary Election
January 28, 2020
January Special Runoff SRD 148
December 14, 2019
Joint Runoff Election
November 05, 2019
Joint General & Special Elections
May 04, 2019
Joint Election
1 Next Total count: 139