Danh Sách Các Cử Tri Theo Từng Phân Khu Bầu Cử
Close Menu

Danh Sách Các Cử Tri Theo Từng Phân Khu Bầu Cử

Menu
Menu

Quý vị có thể tìm dữ liệu cử tri theo số phân khu bầu cử và tải các kết quả xuống. Hồ sơ được tải xuống sẽ có số thẻ cử tri, tình trạng cử tri, số phân khu bầu cử, ngày có hiệu lực, tên cử tri, địa chỉ và thành phố/tiểu bang/zip. Hồ sơ sẽ được lưu lại dưới dạng CSV, hồ sơ này có thể được nhập vào Microsoft Excel hoặc Access.

Dữ liệu được cung cấp dưới đây chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Định dạng và nội dung của dữ liệu được cung cấp có thể được sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo để cải thiện cách thức làm việc hoặc để tuân thủ với các luật pháp, chính sách và quy định có liên quan.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN GHI DANH CỬ TRI ĐỂ KẾT NỐI VỚI QUẢNG CÁO HOẶC GIỚI THIỆI CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÀ HÀNH VI PHẠM TỘI.

Xem Bộ Luật Bầu Cử Texas Ann. §18,009.

Nếu một phân khu bầu cử không có trong danh sách này, đó là vì không có cử tri nào sống trong phân khu bầu cử đó và không có dữ liệu để tải xuống.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo