Các Câu Hỏi Thường Gặp
Close Menu
Menu

Sau khi tôi đã ghi danh, khi nào tôi sẽ nhận được Giấy Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri?

Quý vị sẽ nhận được Giấy Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri trong vòng 30 ngày. Kiểm tra giấy chứng nhận của quý vị để bảo đảm tất cả thông tin đều chính xác. Nếu có sai sót, ngay lập tức sửa lại và gửi giấy chứng nhận lại cho văn phòng ghi danh. Quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận với màu khác nhau mỗi hai năm một lần.

Tôi có thể tìm thông tin về các yêu cầu căn cước nhận dạng cử tri ở đâu?

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các yêu cầu căn cước nhận dạng cử tri tại đây: http://www.votetexas.gov/register-to-vote/need-id.html

Tôi phải làm gì nếu tôi đã thay đổi địa chỉ của mình, nhưng vẫn sống ở Quận Harris?

 • Thông báo ngay cho Ty Bầu Cử Quận Harris về địa chỉ mới của quý vị bằng cách:
 • Vợ/chồng, cha mẹ hoặc con của quý vị (đóng vai trò là người đại diện) có thể điền và ký tên vào mẫu đơn thay đổi địa chỉ cho quý vị, với điều kiện người này là cử tri đã ghi danh, hoặc đã nộp đơn ghi danh.
 • Quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận mới, đã được sửa lại.
 • Quý vị sẽ có thể đi bầu ở phân khu bầu cử mới của mình 30 ngày sau khi quý vị nhận được thông báo.
 • Trong khi đó: Quý vị có thể bầu một lá phiếu đầy đủ với phân khu bầu cử cũ của mình nếu đơn ghi danh của quý vị với thông tin phân khu bầu cử mới chưa có hiệu lực.
 • Quý vị phải thông báo cho Ty Bầu Cử Quận Harris về việc thay đổi địa chỉ của quý vị càng sớm càng tốt.

Tôi có thể lấy đơn ghi danh cử tri ở đâu?

Các Đơn Ghi Danh Cử Tri có thể nhận được bằng cách:

 • gọi cho chúng tôi theo số (713) 755-6965
 • gửi yêu cầu của quý vị qua thư. Địa chỉ gửi thư là: Harris County Elections Administrator's Office, P.O. Box 3527, Houston TX 77253-3527; hoặc 
 • yêu cầu đơn online.

Thuật ngữ "đình chỉ" có nghĩa là gì trong hồ sơ cử tri?

"Cử tri đình chỉ" là cử tri được biết là có địa chỉ không chính xác hoặc địa chỉ cũ. Quận hạt đã gửi cho cử tri một mẫu đơn để có được địa chỉ cư trú hiện tại, nhưng không nhận được hồi đáp. Với chỉ định này cử tri sẽ được dời khỏi tình trạng đình chỉ một khi cử tri đó đã thông báo cho Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris về địa chỉ cư trú hiện tại của họ. Điều quan trọng là văn phòng của chúng tôi phải nhận được địa chỉ cư trú hiện tại, không chỉ để hồ sơ của chúng tôi được chính xác, mà còn bảo đảm cử tri nhận được một lá phiếu thích hợp. Vui lòng liên lạc với văn phòng của chúng tôi tại số (713) 755-6965 để biết thêm thông tin.

Và nếu tôi dọn nhà đến một quận hạt khác trong Tiểu Bang Texas thì sao?

 • Quý vị phải ghi danh lại. Hoàn tất điền đơn ghi danh cử tri và gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp mang đến văn phòng ghi danh cử tri của quận hạt mới của quý vị.
 • Quý vị sẽ nhận được một giấy chứng nhận mới.
 • Quý vị có thể hội đủ điều kiện để bầu một lá phiếu giới hạn ở quận hạt cư trú mới của quý vị sau khi dọn đi nếu:
  • quý vị đã hội đủ điều kiện đi bầu ở quận hạt cũ của quý vị vào ngày bầu cử;
  • quý vị đã ghi danh đi bầu ở quận hạt cũ khi quý vị đã dọn đi; và
  • đơn ghi danh của quý vị ở quận hạt mới vẫn chưa có hiệu lực.
 • Nếu quý vị bầu lá phiếu giới hạn, quý vị có thể bầu phiếu cho tất cả các chức vụ và kế hoạch đề nghị toàn tiểu bang và cho tất cả các chức vụ khu vực chung của quận hạt cư trú mới và cũ của quý vị.
 • Quý vị phải nộp đơn xin lá phiếu giới hạn và đích thân đi bầu với nhân viên bầu cử sớm tiến hành cuộc bầu cử ở quận hạt mới của quý vị trong thời gian bầu cử sớm thường bắt đầu vào ngày thứ 17 và tiếp tục đến ngày thứ 4 trước cuộc bầu cử, hoặc gửi qua đường bưu điện nếu quý vị hội đủ điều kiện bầu cử bằng thư.

Làm cách nào để hủy bỏ ghi danh cử tri nếu thành viên gia đình tôi đã qua đời?

Quý vị có nhận được bất kỳ loại chứng từ nào sau đây không?
 • Đơn Xác Nhận Địa Chỉ
 • Giấy Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri
 • Giấy Triệu Tập Bồi Thẩm Đoàn
Nếu Có,
 • Gửi lại thông báo đó cho văn phòng của chúng tôi. Hồ sơ ghi danh cử tri này có thể bị hủy bỏ.
Nếu Không,
 • Gửi bản tuyên thệ tới Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri rằng người đó đã qua đời:
  • Bao gồm tên của cử tri, địa chỉ ghi danh, và ngày sinh
  • Ký tên của quý vị, và ghi lại mối quan hệ của quý vị với cử tri bên cạnh tên của quý vị (ví dụ: là chồng, vợ, con trai, con gái, v.v.)
  • Gửi thư tới Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris :
   Harris County Elections Administrator's Office
   P.O. Box 3527
   Houston TX 77253-3527
 • Hồ sơ ghi danh cử tri này có thể bị hủy bỏ.

  Hoặc,
 • Gửi bản gốc hoặc bản sao công chứng của Giấy Chứng Nhận Khai Tử tới văn phòng của chúng tôi và gửi kèm theo thư của quý vị:
  • Tên của cử tri đã qua đời,
  • Địa chỉ cư trú của cử tri trên đơn ghi danh,
  • Ngày sinh của cử tri, và
  • Tên và địa chỉ cư trú của quý vị.
 • Hồ sơ ghi danh cử tri này có thể bị hủy bỏ.

 • Sau khi hủy bỏ ghi danh cử tri, chúng tôi sẽ:
  • Lưu lại Giấy Chứng Nhận Khai Tử vào hồ sơ cử tri, và
  • Gửi trả lại bản chính Giấy Chứng Nhận Khai Tử cho người gửi. (Đừng quên ghi tên và địa chỉ của quý vị trong thư.)

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Ghi Danh Cử Tri

Số điện thoại của Văn Phòng Ty Bầu Cử là 713-755-6965. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại 1001 Preston, Lầu 2, Phòng 200, ở Downtown Houston. Trung Tâm Kỹ Thuật Bầu Cử tại địa chỉ 11525 Todd St., Houston, 77055. Ngoài ra, email cho chúng tôi theo địa chỉ PublicIn[email protected]. Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là: Harris County Elections Administrator's Office, P.O. Box 3527, Houston TX 77253-3527.

Tôi có thể ghi danh sớm bao lâu trước cuộc bầu cử để có thể đi bầu?

Quý vị có thể ghi danh đi bầu bất cứ lúc nào. Nếu có một cuộc bầu cử nào đó mà quý vị muốn tham gia, quý vị phải hoàn tất việc ghi danh ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử.

 • Các Đơn Ghi Danh Cử Tri có thể được nộp tại các địa điểm sau đây:
  • 1001 Preston, Houston, Texas, 77002 (Main Office)
  • 11525 Todd St Suite #100, Houston, TX 77055 (Election Technology Center)
  • 6000 Chimney Rock Rd., Houston, Texas 77081 (Bellaire)
  • 16715 Clay Rd. Houston, Texas 77084 (Clay Rd)
  • 14350 Wallisville Rd., Houston, Texas 77049 (Jim Fonteno)
  • 101 S. Richey, Suite E, Pasadena, Texas 77506 (John Phelps)
  • 7300 N. Shepherd Dr, Houston, Texas 77091 (Mickey Leland)
  • 5300 Griggs Rd., Houston, Texas 77021 (Palm Center)
  • 1001 SGT Macario Garcia, Houston, Texas 77011 (Raul C. Martinez)
  • 1721 Pech Rd., Houston, Texas 77055 (Spring Branch)
 • Quý vị phải ít nhất được 17 tuổi 10 tháng vào ngày nộp đơn ghi danh của quý vị.
 • Đơn ghi danh của quý vị phải được nộp trước 30 ngày trước cuộc bầu cử để quý vị hội đủ điều kiện đi bầu trong cuộc bầu cử đó.
 • Vợ/chồng, cha mẹ hoặc con của quý vị (đóng vai trò là người đại diện) có thể điền và ký tên trên đơn ghi danh cử tri cho quý vị, với điều kiện người này là cử tri đã ghi danh, hoặc đã nộp đơn ghi danh cử tri.
 • Nếu bất kỳ thông tin nào trong đơn ghi danh không điền đầy đủ, quý vị sẽ được thông báo và yêu cầu gửi đơn ghi danh thứ hai. Đơn ghi danh thứ hai phải được nhận lại bởi Ty Bầu Cử Quận Harris trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Ai là người hội đủ điều kiện để ghi danh đi bầu trong các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris?

Theo văn phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang, để hội đủ điều kiện ghi danh đi bầu ở Texas, quý vị phải:

 • là công dân Hoa Kỳ;
 •  là cư dân của Quận Harris;
 • được 18 tuổi (quý vị có thể ghi danh khi 17 tuổi 10 tháng);
 • không bị kết án tội đại hình (trừ khi bản án của quý vị đã hoàn tất, bao gồm bất kỳ án treo hoặc ân xá nào); và
 • không bị xác định bởi phán quyết cuối cùng của tòa án thi hành thẩm quyền là:
  • hoàn toàn bị mất khả năng tâm thần; hoặc
  • mất một phần khả năng tâm thần không có quyền bầu cử.

Tôi đã thay đổi tên. Tôi vẫn có thể đi bầu không?

Có, quý vị có thể tiếp tục đi bầu. Thông báo kịp thời bằng văn bản cho văn phòng ghi danh cử tri về việc thay đổi tên bằng cách:

 • sửa lại thông tin trên giấy chứng nhận ghi danh cử tri hiện tại của quý vị và gửi lại cho văn phòng ghi danh cử tri; hoặc
 • hoàn tất điền mẫu đơn thay đổi ghi danh cử tri (liên lạc với văn phòng Ty Bầu Cử Quận Harris hoặc văn phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang để có mẫu đơn).
 • Vợ/chồng, cha mẹ hoặc con của quý vị (đóng vai trò là người đại diện) có thể hoàn tất ký tên việc thay đổi tên cho quý vị, với điều kiện người này là cử tri đã ghi danh hoặc đã nộp đơn ghi danh.
 • Quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận mới, đã được sửa lại sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của quý vị.

Điều gì xảy ra với các cử tri trong tình trạng đình chỉ?

Để duy trì tính chính xác của danh sách cử tri, các cử tri trong danh sách đình chỉ nếu không cung cấp cho văn phòng ghi danh cử tri địa chỉ mới ở Quận Harris thì sẽ bị xóa khỏi danh sách cử tri theo Mục 16.032 của Bộ Luật Bầu Cử. Bộ Luật Bầu Cử quy định rằng cử tri bị đình chỉ sẽ bị loại bỏ (gỡ bỏ) khỏi danh sách cử tri vào Ngày 30 Tháng 11 của năm chẵn sau khi cử tri đã bị đình chỉ trong hai cuộc tổng tuyển cử. Văn phòng ghi danh cử tri duy trì một danh sách các cử tri bị đình chỉ được loại bỏ khỏi danh sách cử tri.