Thông Tin Công Khai Và Giáo Dục
Close Menu

Thông Tin Công Khai Và Giáo Dục

Menu

Nhân viên Truyền Thông và Tiếp Cận Cử Tri được giao trách nhiệm cung cấp cho công chúng những yếu tố cơ bản cần thiết để tiếp cận quá trình bầu phiếu và nâng cao hiểu biết của họ về việc tiến hành các cuộc bầu cử.

Các Dịch Vụ


Các Diễn giả

Nhân viên Ty Bầu Cử Quận Harris có sẵn để tiến hành các bài thuyết trình liên quan đến nhiệm vụ của Văn Phòng Ty Bầu Cử. Để biết thêm thông tin hãy gọi Ban Tiếp Cận Cử Tri tại 713-755-6965 hoặc bấm vào đây.

Chương Trình Trợ Giúp Ngôn Ngữ

Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Harris tiến hành các chương trình cụ thể với mục tiêu cung cấp các cử tri bị giới hạn Tiếng Anh được bảo vệ theo mục 203 của Đạo Luật Bầu Cử, thông tin và trợ giúp quá trình bầu phiếu. Thắc mắc về chương trình này có thể gửi ở đây.

Các Cuộc Bầu Cử cho Nhóm Cộng Đồng hoặc Các Tồ Chức

Văn Phòng Ty Bầu Cử có thể tổ chức các cuộc bầu cử cho các tổ chức tư nhân/hoặc phi lợi nhuận như các công đoàn, trường học và các nhóm dân sự khác. Để biết thêm thông tin hãy gọi Ban Tiếp Cận Cử Tri hoặc bấm vào đây.

Tin Tức về Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử


Các Video Hướng Dẫn


Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo