ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC        
ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Đích Thân Bầu Cử Sớm có nghĩa rằng một cử tri đã ghi danh đi bầu ở tiểu bang Texas có thể bầu cử trước Ngày Tổng Tuyển Cử trong một khoảng thời gian được chỉ định theo quy định của luật pháp tiểu bang.
KHI NÀO THÌ CUỘC ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM ĐƯỢC THỰC HIỆN?
Bộ Luật Bầu Cử Texas: Chương 85.011. THỜI GIAN BẦU CỬ SỚM.

a. Cuộc Tổng Tuyển Cử: Trong một Cuộc Tổng Tuyển Cử, thời gian đích thân bầu cử sớm bắt đầu vào ngày thứ 17 trước Ngày Bầu Cử và tiếp tục qua hết ngày thứ tư trước Ngày Bầu Cử, trừ khi có quy định khác.

b. Cuộc Bầu Cử Chung Kết: Thời Gian Bầu Cử Sớm cho cuộc bầu cử chung kết đặc biệt cho các văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang hoặc dân biểu tiểu bang hoặc cho một cuộc bầu cử chung kết sơ bộ bắt đầu vào ngày thứ 10 trước ngày bầu cử.

c. Nếu ngày được quy định bởi Tiểu Mục (a) hoặc (b) cho bắt đầu của giai đoạn này rơi vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hay ngày nghỈ lễ hợp pháp của tiểu bang, thời gian bầu cử sớm sẽ bắt đầu vào ngày làm việc bình thường kế đó.
AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐÍCH THÂN BỎ PHIẾU SỚM?

Bất kỳ cử tri nào hội đủ điều kiện hợp lệ đều có thể đích thân đi bỏ phiếu sớm.  Không cần phải có lý do.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN ĐẦU PHIẾU
CỬ TRI ĐÃ GHI DANH ĐI BẦU TẠI QUẬN HARRIS CÓ THỂ ĐI BẦU TRONG THỜI KỲ BỎ PHIẾU SỚM Ở ĐÂU?

Bất kỳ cử tri nào hội đủ điều kiện cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu chính hoặc tại bất kỳ các địa điểm bỏ phiếu sớm chi nhánh nào trong thời gian đã được chỉ định của Quận Harris.  Thông thường, có nhiều địa điểm bỏ phiếu sớm tại Quận Hạt Harris trong những cuộc bầu cử toàn quận hạt.
TẠI SAO GIAI ĐOẠN ĐÍCH THÂN BỎ PHIẾU SỚM ĐƯỢC THÀNH LẬP? 

Đích thân bỏ phiếu sớm đã được bắt đầu ở tiểu bang Texas vào giữa thập niên 1990 để cho tiến trình bỏ phiếu thuận tiện hơn cho công dân.  Nó cũng cung cấp cho các cử tri có thể vắng mặt tại quận hạt cư trú trong ngày bầu cử có cơ hội để đích than bỏ phiếu.
CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Theo luật tại các quận hạt có dân số khoảng 400.00 hoặc nhiều hơn, các ủy viên trong hội đồng quận sẽ thành lập ít nhất một địa điểm bỏ phiếu sớm tại mỗi địa hạt của các dân biểu tiểu bang.
ĐÍCH THÂN BỎ PHIẾU SỚM: LÁ PHIẾU GIỚI HẠN Một cử tri đã ghi danh đi bầu tại tiểu bang Texas có thể hội đủ điều kiện để bỏ phiếu một lá phiếu giới hạn tại địa điểm bỏ phiếu sớm chính trong thời gian  bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang. Để biết thêm chi tiết, xin xem chương 112.001 đến 112.0012 của Bộ Luật Bầu Cử Texas.