Lời Chào Mừng từ Giám Đốc Nha Hành Chánh!

Mục đích của trang mạng này là để cung cấp cho các công dân những tin tức căn bản cần thiết để có thể sử dụng phương cách bầu cử. Tôi tin tưởng rằng sức mạnh bắt nguồn từ phương thức cử tri đoàn cho việc thông báo và liên hệ đến quyền công dân. Do đó, với tư cách là Trưởng Ban Bầu Cử của các cuộc bầu cử thuộc quận Harris, tôi nồng nhiệt khuyến khích mọi công dân hội đủ điều kiện hãy thực hành quyền bỏ phiếu của mình.

-Stan Stanart
-Phone
Đường Dây Các Chi Tiết về Bầu Cử
(713) 755-6965

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về quá trình bầu cử
Cuộc Bầu Cử Kế Tiếp: Ngày 6 Tháng 11, 2018
Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt
Yêu cầu Cử Tri phải có Thẻ Căn Cước - Bấm vào đây để biết thêm chi tiếtBản Đồ Phân Khu của Toàn Quận
Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh của Quý Vị
Lịch Trình Bầu Cử

Harris County

Bản Đồ Quận Harris
với Những Lằn Ranh Phân Khu
Cập Nhật Hồ
Sơ Ghi Danh của Quý Vị

Cập Nhật Tên và Địa Chỉ Cử Tri của Quý Vị cho Trùng với ID của Quý Vị
Election Calendar