CÁC LOẠI CĂN CƯỚC CẦN THIẾT CHO BẦU CỬ
Các cử tri đã từng được cấp và sở hữu một trong các loại căn cước có hình ảnh sau đây PHẢI xuất trình căn cước đi bầu tại phòng phiếu.
LƯU Ý: Cung cấp Bằng Lái Xe Texas hoặc Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas khiến quá trình kiểm chứng cử tri nhanh hơn.

Drivers License Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp; còn giá trị hoặc hết hạn không quá 4 năm
Election Identification Certificate Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử của Texas (EIC) do Bộ An Toàn Công Cộng (DPS) cấp; còn giá trị hoặc hết hạn không quá 4 năm
CHL Giấy Phép Mang Súng Texas do DPS cấp; còn giá trị hoặc hết hạn không quá 4 năm
Naturalization Certificate Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của người đó
State ID Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp; còn giá trị hoặc hết hạn không quá 4 năm
Military ID Thẻ Căn Cước Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của người đó; còn giá trị hoặc hết hạn không quá 4 năm
Passport Hộ Chiếu Hoa Kỳ; còn giá trị hoặc hết hạn không quá 4 năm
Các cử tri không có bất kỳ căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể nộp đơn lấy Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử (EIC) miễn phí tại Sở An Toàn Công Cộng. Để biết thêm chi tiết: Gọi số (512) 424-2600 hoặc ghé trang mạng: http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm
Không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong các ID này? Điền vào tờ khai tại các phòng phiếu giải thích lý do tại sao và mang theo một trong các chứng từ hỗ trợ sau đây.

  • Giấy chứng nhận ghi danh cử tri hợp lệ
  • Giấy khai sinh (phải là bản gốc)
  • Bản sao hoặc bản gốc bản kê khai ngân hàng
  • Bản sao hoặc bản gốc ngân phiếu của chính phủ hoặc phiếu lương
  • Bản sao hoặc bản gốc hóa đơn điện nước hiện tại
  • Bản sao hoặc bản gốc giấy tờ chính phủ có ghi tên và địa chỉ của cử tri (yêu cầu bản gốc nếu có chứa hình ảnh)

Các cử tri không thể cung cấp ID có hình ảnh được chấp nhận hoặc chứng từ hỗ trợ được chấp thuận có thể bầu lá phiếu tạm thời. Các cử tri cần phải ký bản khai chứng thệ tạm thời và sẽ có 6 ngày sau cuộc bầu cử để cứu xét lá phiếu của quý vị bằng cách mang căn cước có hình ảnh hợp lệ tới Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri.

Ngoại lệ: Các cử tri khuyết tật có thể nộp đơn với viên chức ghi danh cử tri quận hạt để xin miễn trừ vĩnh viễn về việc xuất trình ID tại các địa điểm bầu cử. Cử tri có phản đối tôn giáo kiên định không chụp ảnh hoặc các cử tri không có bất kỳ thẻ căn cước hợp lệ nào có hình ảnh do hậu quả thiên tai có thể nộp đơn xin miễn trừ tạm thời về việc xuất trình ID tại các địa điểm bầu cử. Vui lòng liên lạc với viên chức ghi danh cử tri quận hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

Những Nguồn về ID của Cử Tri