GỬI LẠI LÁ PHIẾU ĐÃ ĐIỀN QUA THƯ

Trong quá trình bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu đã điền qua thư, xin ghi nhớ làm theo các bước dưới đây:
 1. Đọc toàn bộ phần hướng dẫn;
 2. Dùng viết mực MÀU ĐEN hoặc MÀU XANH DƯƠNG để đánh dấu các lựa chọn của quý vị trên lá phiếu;
 3. Bỏ lá phiếu đã điền vào trong Phong Bì Đựng Lá Phiếu và dán lại;
 4. Bỏ Phong Bì Đựng Lá Phiếu vào trong phong bì lớn của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận đã được ghi sẵn địa chỉ;
 5. Dán kín phong bì lớn của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận và ký tên ở nơi quy định, giống như chữ ký trong đơn xin lá phiếu bầu qua thư;
 6. Dán bưu chính phù hợp và gửi lại qua đường bưu điện;
Trường hợp ngoại lệ đối với các lá phiếu bầu bằng thư đến từ nước ngoài, tất cả các lá phiếu đã bầu phải đến văn phòng Nha Hành Chánh Quận trước 7 giờ tối của Ngày Bầu Cử.

-Phone
Để biết thêm chi tiết:
(713) 755-3150
hoặc Email
BỎ PHIẾU BẰNG THƯ THƯỜNG XUYÊN
Requirements Voting By Mail USPS Fax FedEx
CÁC YÊU CẦU

Quý vị có thể bỏ phiếu bằng thư nếu quý vị đã ghi danh đi bầu và hội đủ một trong những điều kiện sau đây:
 • Không có mặt tại quận hạt cư ngụ trong Ngày Bầu Cử và trong giai đoạn đích thân tới bỏ phiếu sớm;
 • Có bệnh tật hoặc bị khuyết tật;
 • Từ 65 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử;
 • hoặc bị giam trong tù, nhưng hội đủ điều kiện bỏ phiếu

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG ĐƠN XIN LÁ PHIẾU BẰNG THƯ


ĐỆ TRÌNH YÊU CẦU CHO MỘT LÁ PHIẾU BẰNG THƯ
Gửi đơn xin của quý vị bằng cách:
 • dịch vụ thư thường đến:
  Stan Stanart,
  Harris County Clerk,
  Attn: Elections Division
  P.O. Box 1148,
  Houston, TX 77251-1148
 • Gửi fax tới số (713)-755-4983 hoặc (713)-368-8683
 • Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng:
  Stan Stanart,
  Harris County Clerk,
  1001, Preston,  Lầu 4, Phòng 440
  Houston, TX 77002
 • Hạn chót cho Đơn Xin Bình Thường - Đơn xin của quý vị phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bỏ phiếu sớm không trước ngày thứ 60 và không trễ hơn ngày thứ 9 trước ngày bầu cử. Nếu ngày thứ 9 đó nhằm vào cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, hạn chót sẽ là ngày làm việc trước đó.
 • Hạn chót cho Đơn Xin Lá Phiếu Bằng Thư (ABBM) Hằng Năm - Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2014, những người nộp đơn từ 65 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật có thể hội đủ điều kiện để nộp đơn xin Lá Phiếu Bằng Thư hằng năm. Các đơn xin phải được nhận không sớm hơn ngày đầu tiên của năm dương lịch và không trễ hơn ngày thứ 9 trước ngày bầu cử.
  Stan Stanart,
  Harris County Clerk,
  1001, Preston,  Lầu 4, Phòng 440
  Houston, TX 77002
NHỮNG CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ TRONG QUÂN ĐỘI
GHI CHÚ: Luật của tiểu bang Texas đòi hỏi rằng những đơn xin bỏ phiếu bằng thư sẽ không được chấp nhận trước 60 ngày tính từ ngày bầu cử.