THÔNG BÁO VỀ HẠN CHÓT ĐỂ NỘP ĐƠN CÓ TÊN TRONG LÁ PHIẾU BẦU

Thông báo rằng đơn nộp để có tên trong lá phiếu bầu của Cuộc Tổng Tuyển Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Địa Hạt Số 75 Quận Harris để lựa chọn Hội Đồng Ủy Viên có thể nộp vào những thời gian và ngày sau đây:

Ngày Bắt Đầu: 14 tháng Hai, 2012 trong giờ hành chánh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng – 4:30 chiều.

Ngày Cuối Cùng: 5 tháng Ba, 2012 lúc 5:00 chiều.

Địa Chỉ để đích thân đến nộp đơn có tên trong lá phiếu bầu:
  • Harris County Annex, 702 West Baker Road, Baytown, TX 77521
  • Harris County Adm. Bldg., 1001 Preston, 4th Flr,Hou.,TX 77002
Địa chỉ để gửi đơn có tên trong lá phiếu bầu (nếu nộp đơn bằng thư): Stan Stanart, Harris County Clerk, P. O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148
Stan Stanart
Giám Đốc Nha Hành Chánh
Quận Harris
Viên chức lo việc nộp đơn
Mục 141.040, Bộ Luật Bầu Cử Texas

THÔNG BÁO VỀ SỰ RÚT THĂM CHO LÁ PHIẾU BẦU

Thông báo này về sự rút thăm để quyết định thứ tự những tên của các ứng cử viên sẽ được in ra trong lá phiếu bầu cho cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 5 năm 2012 của Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Địa Hạt Số 75 Quận Harris, Quận Harris, Texas. Sự rút thăm sẽ được tiến hành lúc10:00 sáng ngày 6 tháng 3 năm 2012 tại Harris County Administration Building, Elections Division, 1001 Preston, lầu 4, Houston, Texas 77002.
Stan Stanart
Giám Đốc Nha Hành Chánh
Quận Harris
Viên chức hướng dẫn sự rút thăm
Mục 52.094, Bộ Luật Bầu Cử Texas
THÔNG TIN CUỘC BẦU CỬ QUAN TRỌNG: NGÀY 12 THÁNG NĂM, 2012
Vote
Find Your Poll
Early Voting
Vote By Mail
Cuộc Bầu Cử Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Địa Hạt Số 75


Gởi các cử tri đã ghi danh bầu cử của Quận Harris hiện đang cư trú tại Cơ Quan Dị ch Vụ Khẩn Cấp Địa Hạt Số 75 Quận Harris :
Thông báo, những địa điểm bầu cử liệt kê dưới đây sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối ngày 12 tháng Năm, 2012 để bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử lựa chọn Hội Đồng Ủy Viên cho Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Địa Hạt Số 75 Quận Harris.

VÀO NGÀY BẦU CỬ, CÁC CỬ TRI TRONG KHU VỰ PHẢI BỎ PHIẾU TẠI ĐỊA ĐIỂM SAU ĐÂY:

Coady Baptist Church
5606 Wade Road
Baytown, TX 77521
Coady Baptist Church

VÀO CUỘC BỎ PHIẾU SỚM, CỬ TRI CÓ THỂ BỎ PHIẾU TẠI BẤT KỲ ĐỊA ĐIỂM LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY:

Coady Baptist Church
5606 Wade Road
Baytown, TX 77521
 -or- 
Main Office of Early Voting
Harris County Adm. Bldg., 1001
Preston, Lầu 4,
Houston, TX 77002

GIỜ MỞ CỬA BỎ PHIẾU SỚM:

April 30, 2012—May 4, 2012: 8:00 a.m.—4:30 p.m.
May 7, 2012—May 8, 2012: 7:00 a.m.—7:00 p.m.

Thẩm Phán Chủ Trì và Giám Sát Bỏ Phiếu Sớm của Cuộc Bầu Cử sẽ là Stan Stanart, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris.

XIN GỬI ĐƠN XIN LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ TỚI:

Stan Stanart, Harris County Clerk
Early Voting Clerk for HCESD 75
P. O. Box 1148
Houston, Texas 77251-1148

Hạn chót nhận đơn xin lá phiếu bầu bằng thư là cuối giờ làm việc ngày Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012.

Mục 4.004, 83.010, 85.004, 85.007, Bộ Luật Bầu Cử Texas